Zemský chov v roku 2003

Národný žrebčín Topoľčianky je garantom tradičných plemien koní lipican, hucul a shagya arab aj v zemskom chove koní. 

V minulom roku registroval v zemskom chove  44 narodených žriebät. Z toho 11 huculských, 10 lipicanských,  23 arabských žriebät.

Aj keď je chov koní ekonomicky náročný, chovateľ by mal urobiť všetko pre to, aby registrácia narodeného potomstva a ohodnotenie chovného materiálu každého chovateľa bolo sviatkom a vyvrcholením jeho chovateľskej činnosti. Zároveň je aj vizitkou jeho odbornosti, chovateľského úsilia a citu. Žriebätá k registrácii je potrebne predviesť na ohlávke, chovné kobyly očistené a s korektúrou kopýt, tak aby mohli byť ohodnotené, odmerané, odfotografované a riadne zaevidované v plemennej knihe.

Aj keď v roku 2003 stúpol priemerný počet licentovaných plemenných žrebcov tradičných plemien, naopak poklesol priemerný počet narodených žriebät. Pričom výrazný pokles nastal v počte huculských a arabských žriebät. Počas registrácií žriebät boli plemenné kobyly komisionálne ohodnotené a zatriedené podľa platných štatútov plemenných kníh. Momentálne je v zemskej lipicanskej plemennej knihe zapísaných 51, v huculskej zemskej plemennej knihe 54 a v arabskej zemskej  plemennej knihe 75 plemenných kobýl. Len 30 % uvedenej chovnej populácie je však aktívne zapojených do reprodukčného procesu.

V roku 2003 absolvovalo skúšky výkonnosti 26 jedincov: 5 huculských, 13 lipicanských, 7 shagya arabských a jeden arabský plnokrvník. Predvedených k výkonnostným skúškam boli a 3 žrebce a 23 kobýl. Skúšky výkonnosti sa konali v NŽ Topoľčianky a u súkromných chovateľov  v Novom Tekove a Jatove.  

V roku 2004 bolo licentovaných na území SR 31 shagya arabských a arabských plnokrvných, 13 huculských a 11 lipicanských žrebcov. Od 1.1. 2004 boli vykonané zmeny v znení Štatútov plemenných kníh Shagya arab, hucul, lipican. Rady plemenných kníh Shagya arab, lipican a hucul rozhodli o zmene textu v Štatútoch následovne:       

7.3 – k)   u koní získaných z inseminácie a embryotransféru overenie pôvodu podľa DNA testu.

7.3 – m)  u plemenných žrebcov potvrdenie o uskutočnení DNA testu.Vystavovanie dokladov o pôvode. Pri overovaní zistených pôvodov môže žiadať organizácia určená k vedeniu PK overenie pôvodu podľa DNA testu.

10. Vystavovanie dokladov o pôvode. Pri overovaní zistených pôvodov môže žiadať organizácia určená k vedeniu PK overenie pôvodu podľa DNA testu.

13.8     Identifikácia pôvodu podľa DNA testu.

13.9     Identifikácia – overovanie pôvodu pomocou DNA testu je bezpodmienečne nutné pred zápisom žrebcov do PK. Náklady znáša v tomto prípade ten, kto požiadal o licenciu a zápis žrebca.

13.10  U každého zapísaného koňa, prípadne u koňa predvedeného k zápisu a u žriebäťa, ktoré má byť registrované, môže NŽ Topoľčianky, š.p. žiadať výsledky overenia pôvodu podľa DNA testu. Výsledky DNA testu sú uložené v NŽ Topoľčianky, š.p..

13.11  Pred vystavením osvedčenia o pôvode koňa sa musí vykonať overenie pôvodu podľa DNA testu a to v týchto prípadoch:

a/ žriebä pochádza z inseminácie alebo embryotransferu. Náklady znáša chovateľ.

b/ ak existujú pochybnosti o udanom pôvode v prípade, že:

- kobyla bola v priebehu ruje pripustená dvomi alebo viacerými žrebcami

- žriebä nebolo identifikované pod matkou.

- keď posledný známy dátum pripustenia kobyly je v rozpore s dátumom ožrebenia kobyly

- keď farba potomka nesúhlasí s farbou rodičov, pokiaľ sú títo ryšiaci a žriebä má inú farbu ako

  ryšavú, alebo je žriebä beluš a ani jeden z rodičov nie je beluš.

V týchto prípadoch znáša náklady chovateľ.

Tabuľka počtu plemenných žrebcov a registrovaných žriebät v rokoch 1998 - 2003

eno/rok 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Počet plemenných žrebcov Počet registrovaných žriebät Počet plemenných žrebcov Počet registrovaných žriebät Počet plemenných žrebcov Počet registrovaných žriebät Počet plemenných žrebcov Počet registrovaných žriebät Počet plemenných žrebcov Počet registrovaných žriebät Počet plemenných žrebcov Počet registrovaných žriebät
HUCUL* 9 25 15 31 10 18 18 18 11 19 10 11
LIPICAN 5 19 8 23 8 22 5 8 4 9 4 10
ARAB (Shagya + Or 1/1) 9 15 24 15 10 27 18 36 11 33 19 23
Priemer 7,6 19,6 15,6 23 9,3 22,3 13,6 20,6 8,6 20,3 11 14,6

- počet plemenných žrebcov je uvádzaný na celom území SR

Dôležité termíny pre chovateľov

  • do 30. októbra odovzdať vyplnené pripúšťacie registre na Centrálnu evidenciu chovu koní v Topoľčiankach
  • hlásenie o  narodení žriebäťa treba zaslať najneskôr do 14 dní od narodenia žriebäťa na  Centrálnu evidenciu chovu koní v Topoľčiankach
  • pri nákupe koňa (plemenného, úžitkového, športového, mladého) je nutné oznámiť jeho nákup do 14 dní na Centrálnu evidenciu chovu koní v Topoľčiankach a písomne informovať aj uznanú chovateľskú organizáciu – NŽ Topoľčianky, š.p.
  • žadosti o predvýber žrebcov (hucul, lipican, shagya arab a arabský plnokrvník) je potrebné zaslať do 15. mája 2004 na adresu :Ing. Kovalčík Emil, PhD., Parková 13, NŽ Topoľčianky, š.p., 951 93 Topoľčianky
  • žiadosti o zápis kobýl do PK (hucul, lipican, shagya arab a arabský plnokrvník) je potrebné zaslať pred prvým pripustením kobyly na adresu: Ing. Kovalčík Emil, PhD., Parková 13, NŽ Topoľčianky, š.p. , 951 93 Topoľčianky

Vytlačiť   E-mail