Sezóna 2004 v NŽ Topoľčianky

Národný žrebčín Topoľčianky v sezóne 2004 určite nezaháľal.

Na pôde historického žrebčína sa uskutočnilo celkovo 20 športových, chovateľských a kultúrno-spoločenských podujatí, z toho 4 tréningové semináre (drezúra, záprahy), 4 dostihové dni, 2 tradičné dni otvorených dverí, 8 športových podujatí (3 Majstrovstvá SR v parkúre, drezúre a vo vytrvalostnom jazdení). Po prvýkrát sa uskutočnili medzinárodné preteky CAI - jedno a dvojzáprahov a CDI v drezúre,  ktoré boli zapísané v kalendári svetovej jazdeckej federácie (FEI).

Miesto štátnej reprezentácie 

Mekku chovu koní na Slovensku navštívilo mnoho významných zahraničných a domácich osobností. Zaradili sa k nim minister poľnohospodárstva, lesníctva a potravinárstva Slovinskej republiky Franc But, minister poľnohospodárstva, vinohradníctva a rozvoja vidieka Luxemburského veľkovojvodstva Fernando Boden, minister poľnohospodárstva a potravinárstva Írska  Joe Walsh, delegácia Zemědělského výboru Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky, delegácia Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a samozrejme rezortný minister Zsolt Simon.

Medzi najvzácnejšie návštevy patril prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič, ktorý sa zúčastnil slávnostného ukončenia bohatej športovej sezóny v žrebčíne – hubertovej jazdy. Spoluorganizátorom bola aj  Slovenská jazdecká federácia.

Chovateľské podujatia

Chovateľské podujatia na začiatku roka otvorilo zasadnutie predsedníctva medzinárodnej organizácie H.I.F. (Hucul International Federation). Zúčastnili sa ho predstavitelia členských štátov z Poľska, Maďarska, Rakúska a Slovenskej republiky. V rámci zasadnutia vystúpil s referátom aj Doc. Ing. J. Kadlečík, CSc., zo Slovenskej pôdohospodárskej univerzity v Nitre a informoval prítomných o možnosti medzinárodnej spolupráce v rámci vedecko-výskumného projektu FAO, týkajúceho sa zmapovania a analýzy populácie huculských koní. Na zasadnutí chovateľskej komisie boli prerokované dôležité otázky ďalšej spolupráce členských krajín v rámci medzinárodných chovateľských podujatí, vedenia plemenných kníh a podrobnej analýzy huculských rodín.  Topoľčianske huculy sa v septembri prezentovali v poľskom štátnom žrebčíne Gladyszówe. Ten bol organizátorom v poradí už  IX. ročníka Huculských dní. Národný žrebčín v súťažiach dvojzáprahov reprezentovalo 6 elitných huculských kobýl, ktoré sa predstavili aj v bohatom galaprograme – v šesťzáprahu. Štyri kobyly sa zúčastnili medzinárodnej chovateľskej výstavy, v ktorej bolo prihlásených viac ako 60 žrebcov a kobýl. Titul vicešampiónky si odniesla kobyla topoľčianskeho chovu Hroby XII-9.

V rámci IX. ročníka Huculských dní sa v Gladyszówe konalo aj zasadnutie predstavenstva H.I.F., na ktorom boli prerokované otázky ďalšej spolupráce a organizovania medzinárodných chovateľských výstav huculských koní členských krajín tejto medzinárodnej organizácie. Dôležitým aktom bol podpis medzinárodnej dohody o vzájomnej spolupráci medzi Národným parkom Aggtelek (Maďarsko), Národným Parkom Beskydy (Poľsko), Štátnym žrebčínom Gladyszów (Poľsko) a Národným žrebčínom Topoľčianky v rámci chovu plemena Hucul.

No gladyszówský žrebčín nebol jedinou medzinárodnou prezentáciou konštitučne silného - horského plemena koní – hucul. Na pozvanie organizátorov toto plemeno  predstavil Národný žrebčín aj na medzinárodnej výstave koní Eurocheval 2004 v nemeckom Offenburgu. Šesť elitných kobýl nášho jediného autochtónneho plemena zožalo veľký aplauz divákov, a to nielen počas Gala programu, ale aj v rámci každodenných prezentácii v takzvanom TOP SCHOw, v ktorom do posledného miesta zaplnené tribúny tlieskali ukážkam využitia tažkého nosného sedla a huculského plemena koní v šesťzáprahu. Počas skúšky programu známy nemecký moderátor športových a chovateľských podujati p. Six neodolal a sám si vyskúšal vedenie šesťzáprahu huculských kobýl, pričom bol nadšený, ako ľahko je ovládateľný tento záprah troj až štvorročných kobýl, čo niekoľkokrát v rámci svojho komentára počas prezentácií zdôraznil.

O chov koni v Národnom zrebčíne Topoľčianky bol obravský záujem. Výstavné priestory Národného zrebčína navštívilo viac ako 45000 návštevníkov, medzi nimi aj niekoľko zahraničných novinárov. Ihneď po prvej prezentáci huculského šesťzáprahu dostal Národny zrebčín ponuku reprezentovať svoj chov na medzinárodných vystavách vo Francúzku a v Nemecku. Organizátori zaradili ukážku šesťzáprahu okamžite do závrečného večerného Gala schow.

Najväčším sprievodným podujatím bola konferencia riaditeľov štátnych žrebčínov a žrebčincov, ktorá sa konala v piatok 23. a v sobotu 24. júla v kongresovom centre Eurocheval. Konferencie sa zúčastnilo 27 riaditeľov a predstaviteľov chovu koní z Francúzska, Švajčiarska, Nemecka, Česka, Maďarska, Slovinska a Slovenska. Na konferencii boli predstavené jednotlivé subjekty v 15-minútových prezentačných blokoch. Počas diskusie, ktorá pokračovala v sobotu, bolo prejadnaných množstvo podnetov a návrhov na spoluprácu v oblasti fungovania štátnych inštitúcií s chovom koní v rámci systému Európskej únie. Súčasťou podujatia bola prehliadka štátneho žrebčína Marbach. Na záver bol dohodnutý termín ďalšej konferencie, ktorá sa bude konať v júni 2005 v  maďarskej Bábolne.

Topoľčianske kone nechýbali ani pod hradom Matúša Čáka - Trenčianského počas prvej medzinárodnej výstavy koní – kôň 2004. Prezentačný stánok Národného žrebčína navštívil aj prezident SR Ivan Gašparovič v sprievode rezortného ministra pôdohospodárstva SR Zsolta Simona.

Chov koní

K chovateľským aktivitám každoročne patria bonitácie a výkonnostné skúšky koní. V rámci bonitácií komisia pozitívne hodnotila stav génových rezerv Národného žrebčína, predovšetkým ich líniovej výstavby, za účelom obnovenia pôvodnej línie Shagya XX, prostredníctvom importovaného žrebca SERETH (Shagya XXIX) z Rakúska; dakovského pepiniera z nepríbuznej línie Pluto XIII Trofetta a shagya arabského žrebca Kemír. Nová krv bola zabezpečená nielen zaradením importovaných piberských lipicanských kobýl Cantata, Tibéria z rodiny Európa a  kobyly Batosta XXV z Lipice (rodina Afrika), ale aj mladých kobýl po skúškach výkonnosti do arabského (2 kobyly) a huculského (3 kobyly) stáda. 

V roku 2004 sa v žrebčíne narodilo 98 žriebät z toho 18 slovenských teplokrvných,  26 shagya arabských, 36 lipicanských a 16 huculských. Pripúšťacia sezóna začala 1.2.2004 a ukončila sa 30.9.2004. Do reprodukcie bolo aktívne zapojených 128 plemenných kobýl a 21 plemenných žrebcov. Pripúšťaciu sezónu môžeme hodnotiť ako  veľmi dobrú. Zlepšili sa reprodukčné ukazovatele takmer vo všetkých stádach. V porovnaní s minulým rokom sa priemerná žrebnosť stáda plemenných kobýl v NŽ Topoľčianky zvýšila a predstavuje 94,6 %. Zlepšili sa aj ukazovatele % žrebnosti u plemenných žrebcov. Výsledky poukazujú na to, že reprodukcii sa venuje v žrebčíne značná pozornosť a v porovnaní s ostatnými chovateľskými subjektami predstavuje vysoký štandard.

V roku 2004 sa ukončila reorganizácia nového systému v chove koní na jednotlivých výrobných objektoch. Príkladom je stredisko Breziny, do ktorého bol sústredený odchov mladých žrebcov a vybudované tu bolo nové výcvikové stredisko so špecializáciou na prípravu predovšetkým záprahových koní.  Bolo vybudovaných 7 km ohrád na pastvinách, ktoré boli upravené podľa najnovších agronomických postupov a vysiate zmesou kvalitných trávnych zmesí pre kone. Systém výživy všetkých kategórií koní v žrebčíne je podložený na moderných trendoch v kŕmení, žrebčín aktívne spolupracuje s uznanými krmovinárskymi firmami a inštitúciami.   Veľkým prínosom vo výžive sa stala technologická linka na výrobu kvalitnej senáže pre kone.

Zvýšil sa aj záujem chovateľov o využívanie služieb  inseminančno-reprodukčného centra Krásny Majer (IRC).  Inseminovaných bolo 33 kobýl plemena slovenský teplokrvník vo vlastníctve NŽ Topoľčianky, š.p. žrebcami Scampolo, Papillon, Boris Du Melnier, Lovis Corinth a Ascot a 14 kobýl bolo vo vlastníctve súkromných chovateľov. Záujem bol predovšetkým o insemináciu kobýl teplokrvnými žrebcami (Papillon, Scampolo, Robinson I), ale aj lipicanskými (Maestoso X Mahonia) a arabskými. Celkovo bolo expedovaných 62 inseminačných dávok pre 32 kobýl v zemskom chove.

Novinkou tohtoročnej sezóny sú importované hlboko zmrazené inseminačné dávky z Holandska, a to oldenburgských žrebcov: Ajonc Jr. (Ajonc-C´est La Vie), Gentleman (Boreas-Amieka), Lovis Corinth (Landor–Janett II), Gran-Corado (Grannus–D-Cremona), Royal Dance (Rohdiamant–Petrouchka); westfálskych žrebcov Polydox (Polydor–Pershing), Rockland (Rockwell–Lipari), Future (Florestan I–Angelina) a holandského teplokrvníka Pompadour (Julio Mariner xx–Liberte keur). Ako producent čerstvej spermy bude pôsobiť v Národnom žrebčíne Alexander der Grosse (Alexis Z–Ratina EZ) – celkový víťaz spolkového šampionátu športových koní v Rakúsku. Uvedené inseminačné dávky budú prínosom jednak pre chov slovenského teplokrvníka, ale predovšetkým pre zvýšenie športovej výkonnosti našich koní. O tom, že Národný žrebčín Topoľčianky má vo svete uznanie a dôveryhodné postavenie, svedčí aj fakt, že dávky od zahraničných chovateľov týchto špičkových koní budú uhradené až po skutočnej aplikácii a ich využití.

Významným faktom pre širokú chovateľskú verejnosť ostáva to, že ceny importovaných inseminačných dávok, ponúkané slovenským chovateľom sú niekoľko násobne nižšie v porovnaní zo zahraničím, čím Národný žrebčín umožnil využiť bohatý genetický potenciál vysoko výkonných športových koní pre všetkých slovenských chovateľov.

Predaj koní

Vstup SR do EÚ znamenal obrat aj v predaji koní. Očakávalo sa, že zrovnoprávnenie členských krajín aj z hľadiska platenia DPH prinesie pokles v predaji koní do zahraničia. O kone z Národného žrebčína bol veľký záujem. Plán predaja koní v roku 2004 bol splnený. Celkovo bolo odpredaných viac ako  90 koní. Export predstavoval 42 %. K historickému predaju možno zaradiť export 9 lipicanských koní do USA, pričom kone boli predané aj do Belgicka, Holandska, Nemecka, Rakúska a pod. Najpredávanejším plemenom roka  2004 sa stal lipican a slovenský teplokrvník s vysokou tržnou hodnotou.

Zemský chov

Národný žrebčín, ako gestor tradičných plemien koní lipican, shagya arab, arabský plnokrvník a hucul, uskutočnil registráciu narodených a nahlásených žriebät v zemskom chove na Slovensku. Situácia sa oproti predchádzajúcim obdobiam výrazne zlepšila a čoraz viac chovateľov dbá na dodržiavanie stanoveného chovného cieľa aj vďaka podpore a komunikácii s NŽ Topoľčianky.

Nezvýšila sa však len kvalita narodených jedincov v roku 2004, ale aj ich početnosť. Rok 2004 možno hodnotiť ako rekordný v počte narodených žriebät za posledných 6 rokov. V roku 2004 sa zaregistrovalo o 78 % žriebät viac ako v roku 2003, pričom z plemena lipican bolo registrovaných 18 žriebät, z plemena hucul 20 a arabských koní (shagya arab, arabský plnokrvník a arab) bolo zaregistrovaných 40. Uvedené ukazovatele sú veľmi pozitívnym signálom zvyšovania nie len početnosti, ale aj genetickej úrovne populácie tradičných plemien, k čomu prispievajú aj skúšky výkonnosti plemenných kobýl v zemskom chove, predovšetkým lipicanských.

Zvýšil sa aj počet zaradených žrebcov do plemenitby (nárast v porovnaní s rokom 2003 o 21 plemenných žrebcov). V roku 2004 pôsobilo v plemenitbe 12 huculských, 11 lipicanských a 31 arabských plemenníkov. Výrazný nárast nastal aj v počte zaradených plemenných kobýl. Do zemských plemenných kníh bolo v roku 2004 zapísaných 8 lipicanských, 14 arabských a 20 huculských kobýl.  

Svoje ovocie prináša aj cieľavedomá spolupráca s chovateľskými zväzmi, či už huculským, ktorému NŽ Topoľčianky poskytol bezplatný prenájom mladého plemenného huculského žrebca, či so Zväzom chovateľov arabských koní, ktorým bola poskytnutá pomoc odpredajom starších, žrebných shagya arabských kobýl, tak isto ako aj chovateľom lipicanských kobýl, za výhodných podmienok. Tie boli v základnom stáde Národného žrebčína nahradené mladými plemennými kobylami.

Spolupráca s uvedenými zväzmi bude potrebná aj pri organizovaní Prvého medzinárodného šampionátu huculských koní (13.-14.8.2005) a Národnej výstavy arabských koní (10.-11.9) v Topoľčiankach.

Tabuľka počtu  registrovaných žriebät v rokoch 1999 – 2004 v zemskom chove koní.

Plemeno/rok Počet registrovaných žriebät
1999 2000 2001 2002 2003 2004
HUCUL 31 18 18 19 11 20
LIPICAN 23 22 8 9 10 18
ARAB (Shagya + Or 1/1) 15 27 36 33 23 40
Priemer 23 22,3 20,6 20,3 14,6 26

 

Turistická sezóna

V porovnaní s rokom 2003 stúpla aj návštevnosť turistov, odborných stredoškolských a vysokoškolských exkurzií zo Slovenskej republiky a zahraničia, čo predstavuje nárast o 30 % . Brány Národného žrebčína prekročilo v sezóne 2004 viac ako 30.000 návštevníkov domácich, ale aj zo zahraničia. Bohatý kalendár športových a chovateľských podujatí v roku 2005 je predpokladom veľkého záujmu širokej odbornej a laickej verejnosti.

Šport

Bohatá športová sezóna v roku 2004 nedominovala len na kolbiskách Národného žrebčína, ale aj na ostatných domácich a zahraničných súťažiach. Chov štyroch plemien koní v Topoľčiankach je raritou v porovnaní z ostatnými európskymi žrebčínmi, ale aj záväzkom z hľadiska ich chovateľskej a športovej prezentácie. Národný žrebčín vytvára dobré podmienky pre realizáciu takmer všetkých druhov jazdeckého športu: parkúr, drezúra, vozatajsvo, voltíž, vytrvalostné jazdenie i dostihy.

Vynikajúce úspechy dosiahli jazdci drezúrneho tímu NŽ Topoľčianky. Získali 2 zlaté medaily, a to v kategórii seniorov Lucia Naštická – Fantom a juniorov Michaela Horná – Flávio a dve strieborné v kategórii seniorov Lucia Naštická – Fávio a v kategórii juniorov  Michaela Horná – Fantom. V VII. ročníku drezúrneho pohára obsadila v kategórii seniorov I. miesto Lucia Naštická, v kategórii juniorov Michaela Horná. Ako najlepší drezúrny kôň na Slovensku roku 2004 bol vyhodnotený Fantom (135 bodov – 8 štartov) a striebro si odniesol Fávio (120 bodov – 7 štartov).

Dobre sa darilo voltížnemu odielu, ktorý s kobylou Carmen pod vedením Aleny Matuškovej obsadil v kategórii A družstiev na majstrovstvách SR 2. miesto. Prvú priečku na majstrovstvách SR vo vytrvalostnom jazdení získal STAR (Kemír 2) s jazdcom Martinom Miklášom na dištanciu 67 km.

V parkúrovom jazdení, kde momentálne vládne na Slovensku silná konkurencia predovštkým importovaných koní, najlepším jazdcom Národného žrebčína zostáva MVDr. Viliam Naštický s najskúsenejším športovým koňom Fórum. Táto jazdecká dvojica reprezentovala na Grand Prix Bratislava a v XXXVI. ročníku pohára “Časopisu jazdectvo a dostihy” získala v slovenskej parkúrovej špičke 8. miesto. Významným výsledkom bol parkúr stupňa “T” (150 cm) v Bernolákove, kde sa na zlatej a bronzovej priečke umiestnili kone z NŽ Topoľčianky. Na 1. mieste MVDr. Naštický Viliam – Fórum (Chavtajm – Flying Star I-24) a jeho pravá sestra Šony s jazdcom Vasilijom Ivanovom (II. miesto).

Azda najznámejším športom vo svete, v ktorom sa topoľčiansky chov koní preslávil, je záprahové jazdenie. V záprahovom športe sa realizujú predovšetkým lipicany, no svoje zástupenie má aj slovenský teplokrvník, čo potvrdzuje jeho všestranné využitie. Na majstrovstvách Slovenskej republiky v Tatranskej Lomnici obsadili jazdci Národného žrebčína prvé tri priečky. Zlato si odniesol Pavol Baláž s lipicanskými koňmi (držiteľ strieborného odznaku FEI – za niekoľkonásobnú účasť na Majstrovstvách sveta, zatiaľ jediný držiteľ tohoto významného športového ocenenia na Slovensku), striebro vybojoval Miroslav Matuška s lipicanským dvojzáprahom a bronz si odniesol Pavol Gašpar s dvojzáprahom kobýl slovenského teplokrvníka. Veľmi dobré úspechy z hľadiska medzinárodnej reprezentácie Národného žrebčína dosiahol Pavol Baláž, niekoľkonásobný majster SR v záprahovom jazdení. Patrí k nim 3. miesto na medzinárdných pretekoch v Maďarskom Vecsesi, 2. miesto v poľskej Warke, 1. miesto v medzinárodnej súťaži CAI v Topoľčiankach, 2. miesto na “Zlatej podkove” v Humpolci (Česká republika) a významné 14. miseto v nepísaných majstrovstvách Európy na Dunajsko-alpskom pohári v nemeckom Greven-Bockholte, kde sa stretlo viac ako 60 vynikajúcich svetových záprahárov.

Ostatné odvetvia poľnohospodárskej výroby

Hľavným cieľom poľnovýroby Národného žrebčína Topoľčianky je zabezpečenie dostatočnej vysokokvalitnej krmovinovej základne pre chov koní a chov hovädzieho dobytka. V sezóne 2004 žrebčín hospodáril na 600 ha ornej pôdy a obhospodaroval 400 ha pastvín a trvalých trávnych porastov. Vyrobených bolo iac ako 1150 t kvalitného lúčneho sena, 1600 t slamy a 650 t nenahraditeľného jadrového krmiva pre kone – ovsa.

Rekordné ukazovatele zaznamenal aj šlachtiteľský chov hovädzieho dobytka. Momentálne stádo vysokoprodukčných dojníc holštýnskeho plemena predstavuje 140 kusov. V uplynulej sezóne bola dosiahnutá zatiaľ najvyššia úžitkovosť v normovanej laktácii – 8.515 litrov, pričom špičková dojnica vyprodukovala 14.150 litrov, čím sa chov hovädzieho dobytka v Národnom žrebčíne zaradil na popredné miesta v rebríčku producentov mlieka na Slovensku.

Fotogaléria

Jarná a jesenná bonitácia v Národnom žrebčíne je chovateľským sviatkom, nie len pre zamestnancov NŽ Topoľčianky, ale aj členov komisie.

 


Vytlačiť   E-mail