V Topoľčiankach kraľoval HUCUL

V dňoch 13.-14. augusta sa konal na pôde Národného žrebčína Topoľčianky prvý medzinárodný šampionát huculských koní. Zúčastnil sa ho rekordný počet 130 čistokrvných huculských koní z Poľska, Maďarska, Česka, Rakúska a Slovenska.

Hucul patrí medzi málopočetné plemená a je najvýznamnejším predstaviteľom malého horského koňa. Vo svete sa ráta len s približne tisíckou čistokrvných plemenných kobýl, čím patrí medzi ohrozené plemeno. Názory na pôvod a vznik tohto plemena sa rôznia. Na základe literárnych prameňov jeho domovinou je karpatská Bukovina, juhovýchodná oblasť Haliče (Galícia). Etnikum, ktoré sa v tejto oblasti venovalo predovšetkým drevorubačstvu a pasienkárstvu sa nazývalo Huculi, podľa čoho pochádza aj pomenovanie koní ktoré chovali v skromných podmienkach a využívali pre svoje potreby. Huculský kôň je autochtónne plemeno Karpát. Jeho pôvod je možné hľadať v pôvodnom horskom koni, staropoľskom a  straromoldavskom koníkovi, čo je vlastne juhoruský tarpan v rôznych obmenách. Vplyv na jeho pôvod mal aj kôň Przewalského – Kertak. K rozvoju chovu tohto plemena prispel žrebčín Radovec ( 1774) na území dnešného Rumunska, ktorý od roku 1815 začal chovať tohto koňa pre účely rakúsko-uhorskej armády. K rozvoju chovu huculského koňa významnou mierou prispel vznik odchovne žrebcov pre zemský chov v roku 1856 v Luczine ( dnešné severné Rumunsko).

Rozvoj chovu huculského koňa  v žrebčíne Luczina bol zastavený prvou svetovou vojnou. Huculské stádo bolo v roku 1914 evakuované do obce Gottenprund v Rakúsku a neskôr bolo premiestnené do Waldhoffu, kde ostali až do konca vojny. Po skončení vojny a rozpade monarchie, na základe mierových zmlúv huculské stádo bolo rozdelené medzi nástupnícke štáty ČSR, Poľsko a Rumunsko.

V druhej polovici minulého storočia sa situácia v chove hucula značne skomplikovala. Prvým dôvodom bola snaha o zmohutnenie tohto plemena krížením s Fjordom a inými plemenami. Toto kríženie však nebolo úspešné a očakávania neboli splnené. Druhým dôvodom bola potreba vzniku jazdeckého koňa vhodného pre deti. V národných chovateľských zväzoch mnohých krajín vznikali skupiny chovateľov, ktorí rôznymi kríženiami malých plemien koní – pony produkovali jazdecké kone pre deti. V týchto pokusoch bolo použitých množstvo plemien a výsledné produkty s výškou v kohútiku do 148 cm boli nazývané jazdecké pony. Keďže plemeno hucul bolo a bohužiaľ musíme konštatovať, že ešte stále aj je nie veľmi známe predovšetkým v západných krajinách Európy hrozilo splynutie tohto vzácneho plemena s jazdeckým pony. Práve z tohto dôvodu počas medzinárodného sympózia malých koní v poľskom Lubline v roku 1985 bola vznesená požiadavka na potrebu založenia medzinárodnej organizácie  pre chov výnimočného plemena Hucul. Jej úlohou by mala byť predovšetkým koordinácia čistokrvného chovu a medzinárodná podpora autochtónneho plemena Karpát pre jeho špecifické danosti, znaky a vlastnosti.

Dňa 26. a 27. júna 1990 sa uskutočnilo prvé sympózium huculského koňa v poľskom žrebčíne SIARY za účasti delegátov z Poľska, Československa, Ukrajiny a Rakúska. Práve výsledok rokovaní tohto sympózia položil základný kameň vzniku medzinárodnej organizácie pre záchranu tohto vzácneho autochtónneho plemena Karpát.

Dňa 11. a 12. októbra 1990 sa uskutočnila 1. pracovná porada v  Národnom žrebčíne Topoľčianky, kde boli vypracované stanovy a logo medzinárodnej organizácie.

V roku 2000 bola organizácia oficiálne zaregistrovaná v krajine Európskej únie v Rakúsku pod názvom Huzul International Federation združujúca uznané národné chovateľské organizácie Slovenska, Maďarska, Rakúska, Rumunska, Poľska a  Česka. V roku 2004 bola prevedená kontrola národných plemenných kníh chovateľskou komisiou H.I.F., ktorá objektívne zhodnotila súčasnú situáciu v jednotlivých krajinách s pozitívnym výsledkom.

Príprava šampionátu zo strany Národného žrebčína Topoľčianky, ako uznanej chovateľskej organizácie poverenej vedením plemennej knihy pre Slovensko spolu s poľským štátnym   žrebčínom Gladyszów, Beskadským národným parkom a maďarským národným parkom Aggtelek a organizáciou HIF trvala dva roky. Topoľčianky boli vybraté práve pre svoju strategickú polohu, vynikajúce podmienky a vybudovanú infraštruktúru. Šampionát sa skladal z dvoch častí – chovateľskej a športovej.

Počas príprav boli postupne vypracované pravidlá pre chovateľskú časť ako aj pre športovú alebo lepšie povedané úžitkovú časť.

Podľa veku a pohlavia boli kone v chovateľskej časti zaradené do 7 tried, z ktorých boli postupne vyhodnocovaní juniorskí a seniorskí šampióni kobýl a žrebcov a nakoniec celkový šampión a vicešampión  výstavy. U každého koňa sa hodnotilo sedem kritérií – typ, hlava, krk, telo, fundament, krok a klus desaťbodovým systémom.

Rozhodcovské kolégium bolo vytvorené z dvoch zástupcov každej zúčastnenej krajiny, ktorých nominovala národná chovateľská organizácia. Predsedom poroty bol Doc. Ing. Marko Halo PhD., z Poľnohospodárskej univerzity Nitra, ktorý je zároveň predsedom Zväzu chovateľov koní na Slovensku družstvo. Za Slovensko bol ďalej nominovaný emeritný profesor a jeden z najuznávanejších odborníkov huculského koňa Prof. Ing. Vladimír Hučko CSc. Je potešiteľné, že kone slovenských chovateľov sa v silnej medzinárodnej konkurencii nestratili a umiestňovali sa v jednotlivých triedach. Najväčší úspech dosiahol plemenný žrebec Goral XV. Z Národného žrebčína Topoľčianky, ktorý sa stal vicešampiónom celej výstavy. Najpočetnejšou triedou bola trieda č. 4 päťročných a starších kobýl, kde sa zišlo až 37 kobýl.

V úžitkovej časti boli kone predvedené pod sedlom v drezúrnej disciplíne, ktorá sa takmer stotožňovala s drezúrnou úlohou výkonnostných skúšok – štartovalo 12 koní. V parkúre s 9 prekážkami a 10 skokmi s výškou do 80 cm štartovalo 21 koní. Najzaujímavejšou skúškou pod sedlom bola takzvaná Huculská stezka, v ktorej štartovalo až 33 koní. Stezka je vlastne úsek v členitom a ťažkom teréne dlhý 6500 metrov s dvadsiatimi rôznymi prírodnými a umelými prekážkami. Pravidlá tejto skúšky boli vypracované v Poľsku na univerzite v Krakove odkiaľ pochádza aj názov, ktorý sa počas desiatok rokov medzi vyznávačmi tejto disciplíny udomácnil aj v iných krajinách. Práve tu hucul dokazuje svoje dominantné a inými plemenami nedosiahnuteľné vlastnosti istoty a spoľahlivosti pri zdolávaní ťažkých terénnych úsekov ako aj prírodných a umelých prekážok.

Svoju všestrannosť dokazoval aj v záprahových disciplínach. Drezúrna úloha v jedno a dvojzáprahoch sa jazdila podľa stanovených pravidiel podobne ako pri výkonnostných skúškach. Maratón bol dlhý 3 kilometre s piatimi prekážkami, ktoré sa jazdili na čas. Záprahový parkúr pozostával z desiatich bránok. Záprahových disciplín sa zúčastnil jeden jednozáprah a päť dvojzáprahov.

Vyvrcholením tohto veľkolepého huculského festivalu bol  galaprogram, ktorý početné publikum ( počas dvoch dní okolo 3000 divákov) odmenilo dlhými ováciami a potleskom. Medzi najzaujímavejšie ukážky patrili historické hry maďarskej ekipy, poliaci dominovali v dobových kostýmoch z historických filmov, rakúska jazdkyňa predvádzala úctyhodné výkony prejavu priateľstva medzi človekom, koňom a psom. Najpôsobivejší bol záverečný ceremoniál, keď pred tribúnami na slávnostnom defilé za štvorzáprahom huculských kobýl z Národného žrebčína Topoľčianky, ktorý ťahal kočiar so zástavami piatich zúčastnených krajín pochodovalo 130 vzácnych čistokrvných huculských koní  .

Výsledky -  1. INTERNATIONAL HIF CHAMPIONAT

STEZKA-HUZULLENPFAD

Platz

St.n.

Name

Pferd

 

Num.

Num.

Num.

1

60

Iskrzycka Karolina

AGNES

POL

175

-3,6

171,4

2

49

Malmuk Adam

PUSZKAR

POL

165

-0,4

164,6

3

47

Kario Maja

PUMA

POL

165

-2,6

162,4

4

46

Dziamba Damian

WIOSNA

POL

160

0

160

5

61

Szymczyk Krzysztof

GRABA

POL

165

-5,6

159,4

6

37

Szymczyk Agnieszka

AGAR

POL

160

-9

151

7

35

Kozyra Slawomír

POWIEW

POL

150

0

150

8

54

Goraus Marcin

GRAPPA

POL

140

0

140

9

16

Wójcik Marek

ASTERKA

POL

140

-6,6

133,4

10

10

Zajac Rafal

GINES

POL

130

0

130

11

58

Szot Magdalena

LIRA

POL

140

-17

123

12

48

Michalec Maciej

NUBIS

POL

120

0

120

13

34

Dziamba Damian

PROMIEŃ

POL

105

0

105

14

9

Wajda Lukasz

LOTNIK

POL

95

-1,4

93,6

15

59

Ziec Damian

PINIA

POL

90

-0,4

89,6

16

17

Wójcik Marek

NIEZABUDKA

POL

90

-40,4

49,6

17

57

Przybylska Dorota

FRYDERYKO

POL

105

-58,2

46,8

18

15

Wrześniak Katarzyna

SMOLNA

POL

110

-77,2

32,8

19

79

Kordová Zuzana

BALADA

CZE

95

-64,8

30,2

20

45

Gruca Mateusz

ALBA

POL

95

-132

-37

21

18

Pelc Damian

LIANA

POL

155

-297,8

-142,8

Parkúr

Num.

Name

Pferde

Staat

Grund Runde

Zeit

Platz

82

Seifertová Lucie

SURMACZ

CZE

4

77,56

1.

48

Michalec Maciej

NUBIS

POL

11

101,03

2.

35

Kozyra Slawomír

POWIEW

POL

12

69,90

3.

47

Kario Maja

PUMA

POL

12

77,85

4.

37

Bzymczyk Agneszka

AGAR

POL

14

96,03

5.

61

Szymczyk Krzysztof

GRABA

POL

28

105,83

6.

3

Bednarek Grzegorz

MILUŚ

POL

Elim.

 

Elim.

34

Dziamba Damian

PROMIEŃ

POL

Elim.

 

Elim.

60

Iskrzycka Karolina

AGNES                          POL

POL

Elim.

 

Elim.

4

Bednarek Grzegorz

MILEK

POL

Elim.

 

Elim.

59

Ziec Damian

PINIA

POL

Elim.

 

Elim.

15

Wrześniak Katarzyna

SMOLNA

POL

Elim.

 

Elim.

Drezúra

 

Name

Pferde

Staat

R/M

R/C

R/H

Gesamm

Platz

64

Simonlehner Jessica

GORALl XIX-8 Luc

AUT

110

100

110

320

1

82

Seifertová Lucie

SURMACZ

CZE

103

105

103

311

2

3

Ciszek Barbara

MILEK

POL

91

107

105

303

3

92

Zákršmid Martin

HROBY XII-18

SVK

88

88

99

275

4

68

Simonlehner Claudia

GORAL XIX-21

AUT

84

86

99

269

5

4

Ciszek Barbara

MILUŚ

POL

80

83

103

266

6

66

Reiter Natascha

HROBY XXI-66 Luc

AUT

71

77

92

240

7

67

Bachler Karin

JASNA GURGUL         

AUT

59

88

93

240

8

94

Zeman Marek

HROBY XII-20

SVK

69

90

79

238

9

65

Reiter Lena

PIETROSU IX-89 Luc

AUT

67

78

88

233

10

13

Kolbmsz Eva

OLSZYNKA

POL

69

75

88

232

11

93

Kopča Pavol

GORAL XV-8

SVK

64

88

80

232

12

Drezúra záprahy

Pferde

NAME

R/C

R/B

R/E

Gesamm

Platz

28,29

Chruszcz Wladiskaj               

76

71

78

225

6

POL

       

30,36

Michalak Janusz                  

101

76

95

272

3

POL

       

31,32

Peregrym Andrzej

95

71

93

259

5

POL

       

55,57

Biedroń Andrzej

101

77

88

266

4

POL

       

92,93

Zeman  Marek

105

98

101

304

2

SVK

       

113,114

Kovács     Dávid

116

98

105

319

1

HUN

       

1

Kováč     

82

72

81

235

ohne Konkurenz

Peter

SVK

       

Maratón

Startnr.

Name-Fahrer-Pferd

Strafpunkte in einzelnen Strecken und Hindernisen

Gesamm.              A-D

Strafpunkte             Strecke E            

Strafpunkte             Zeit E                

Strafpunkte zusammen         

Platz

A

B

C

D

E

   

Trab

   

Schr.

1

2

3

4

5

     

15

0

17

18

19

1

Chruszcz Wladyskaj     POL

0

   

0

               

0,00

0,00

0,00

0,00

elim

28 Promocja
29 Iliada

2

Michalak Janusz          POL

0

   

0

132,86

83,00

75,57

67,01

95,20

     

0,00

26,57

0,00

26,57

2

30 Wist
36 Afisz

3

Zeman Marek               SVK

0

   

0

214,62

134,06

89,75

66,94

123,18

     

0,00

42,92

0,00

42,92

3

93 Goral XV-8
94 Hroby XII/20

4

Kovács Dávid              HUN

0

   

0

100,64

76,15

41,25

50,22

73,19

     

0,00

20,13

0,00

20,13

1

114 Nóri

115 Zafir

5

Peregrym Andrzej        POL

0

   

0

241,93

81,10

elim

elim

105,17

     

0,00

elim

0,00

0,00

elim

31 Janulka
32 Fraza

Záprahový parkúr

Name

  Pferd  

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13A

B

C

D

14

15

16

17

18

Zeit

St.p

Platz

Michalak Janusz

30

WIST

POL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

180,93

1

1

 

36

AFISZ                                                
Kovács Dávid

114

NÓRI

HUN

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

3

0

0

3

0

3

0

0

0

160,1

12

2

 

115

ZAFÍR                                                
Biedroń Andrzej

55

GWIAZDOR

POL

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

3

0

3

0

3

0

0

3

0

149,88

15

3

 

57

FRYDERYKO                                                
Zeman Marek

93

GORAL XV-8

SVK

0

0

3

0

0

0

0

0

0

3

0

0

3

0

0

0

0

0

0

3

3

215,28

23

4

 

94

HROBY XII-20                                                
Peregrym Andrzej

31

JANULKA

POL

0

0

0

3

0

3

0

0

0

0

0

3

0

0

3

0

0

0

0

0

0

235,85

24

5

 

32

FRAZA                                                
                                                       

Eingespann/Ohne Konkurenz

                                                 
Šofranko Peter

1

Hroby XIII

SVK

0

0

0

0

0

0

3

0

0

3

0

3

0

0

0

0

0

3

0

0

3

241,25

28

 
                                                       

Klasse I, Fohlen bis 6 Monaten 2005

St.numm. kôň/Pferd majiteľ/Besitzer Staat                                               Bewertung/Hodnotenie Platz
Št.číslo typ/Typ hlava/Kopf krk/Hals telo/Körper fundament krok/Schritt klus/Trab Výs./Ergeb.
86 FOŠNA Zdeněk Peter CZE 9 8 9 9 8 8 9 60 1
103 7442 GORAL XV-14 NŽ Topoľčianky SVK 7 8 7 9 7 9 9 56 2
23 OLIWKA Krzysztof Banasiewicz POL 8 8 7 8 7 9 8 55 3
104 7473 GURGUL X-5 NŽ Topoľčianky SVK 8 7 8 8 6 8 7 52 4
70 PAMIR POLAN Reiterhof Brandstätter AUT 8 7 7 8 6 6 7 49 5
69 GOSPIT GORAL Reiterhof Brandstätter AUT 7 7 8 7 6 7 6 48 6
105 7468 OUŠOR III-53 NŽ Topoľčianky SVK 7 6 7 8 7 6 7 48 7
88 B-/IVO Prof. Norbert Schröder AUT 7 6 7 7 6 7 7 47 8

Stuten /geb. 2004, 2003

St.numm. kôň/Pferd majiteľ/Besitzer Staat Bewertung/Hodnotenie Platz
Št.číslo typ/Typ hlava/Kopf krk/Hals telo/Körper fundament krok/Schritt klus/Trab Výs./Ergeb.
50 LUBIANKA Kowalsi Piotr POL 9 8 9 9 8 9 8 60 1
19 WENECJA Pelc Grzegorz POL 8 9 8 9 8 8 8 58 2
21 WIKTÓRIA Banasiewicz Krzysztof POL 8 7 7 8 7 9 8 54 3
111 7255 HROBY XII-24 NŽ Topoľčianky SVK 8 7 8 7 7 7 7 51 4
56 FALA Krzyzak Wojciech POL 7 7 8 7 7 7 7 50 5
22 GRACJA Banasiewicz Krzysztof POL 7 7 6 7 6 8 8 49 6
26 ATRAKCJA Berkan Teresa POL 7 7 7 7 7 7 7 49 7
106 7278 OUŠOR III-45 NŽ Topoľčianky SVK 7 7 7 7 6 7 6 47 8
107 7380 OUŠOR III-49 NŽ Topoľčianky SVK 6 7 6 6 6 6 6 43 9

Stuten /geb. 2002, 2001

kôň/Pferd majiteľ/Besitzer Staat Bewertung/Hodnotenie Platz
typ/Typ hlava/Kopf krk/Hals telo/Körper fundament krok/Schritt klus/Trab Výs./Ergeb.
BALDA Zdeněk Peter CZE 9 9 8 9 6 8 8 57 1
ANTENA Berkan Teresa POL 8 8 8 8 7 9 9 57 2
WERWA-O ZD IZ Odrzechowa 1 POL 8 7 8 9 8 9 8 57 3
7151 Goral XV-8 NŽ Topoľčianky SVK 9 9 9 7 7 7 8 56 4
677 PRISLOP 8 NŽ Topoľčianky SVK 8 8 8 7 7 9 9 56 5
BALADA Ing. Tetzeli Jiří CZE 8 9 8 8 8 8 7 56 6
OMEGA-O ZD IZ Odrzechowa 1 POL 8 8 7 8 7 9 8 55 7
7170 HROBY XII-20 NŽ Topoľčianky SVK 7 8 7 8 7 8 8 53 8
7133 HROBY XII-18 NŽ Topoľčianky SVK 7 7 8 7 7 8 8 52 9
GORAL SUDARKA Aggteleki Nemzeti P.I. HUN 8 8 7 7 6 8 8 52 10
POKORA SKH Gladyszow POL 7 7 6 7 6 9 9 51 11
WAŹNA ZD IZ Odrzechowa 1 POL 7 7 7 8 6 7 8 50 12
PINIA Szot Janusz POL 7 8 7 8 7 6 7 50 13
GORAL SIÓ Aggteleki Nemzeti P.I. HUN 7 8 7 8 6 7 7 50 14
ILIADA SKH Gladyszow POL 6 6 7 7 7 9 8 50 15
OZDOBA Mieczyslaw Grabowski POL 6 6 7 7 7 8 7 48 16
BERUŠKA Gonda Milan SVK 7 5 7 8 6 7 7 47 17
ALBA SKH Gladyszow POL 7 7 6 7 7 7 6 47 18
GRABA Iskrzycki Piotr POL 8 7 6 6 7 6 6 46 19
NADA/GURGUL VIII-15 Gonda Milan SVK 6 6 7 8 6 7 6 46 20
PROMOCJA SKH Gladyszow POL 6 6 6 8 6 7 6 45 21
JASNA GURGUL Reiter Brandstätter AUT 5 6 6 5 6 6 6 40 22

JUNG STUTENCHAMPION

St.numm. kôň/Pferd majiteľ/Besitzer Staat Platz
Št.číslo
50 LUBIANKA Kowalsi Piotr POL 1
19 WENECJA Pelc Grzegorz POL 2
85 BALDA Zdeněk Peter CZE 3
25 ANTENA Berkan Teresa POL 4
  JUNG CHAMPION     
St.numm. kôň/Pferd majiteľ/Besitzer Staat Platz
Št.číslo    
50 LUBIANKA Kowalsi Piotr POL 1
55 GWIAZDOR Stado Ogierów Klikowa POL 2
  SENIOR CHAMPION    
St.numm. kôň/Pferd majiteľ/Besitzer Staat Platz
Št.číslo    
97 3 GORAL XV NŽ Topoľčianky SVK 1
64 GORAL XIX-8 Reiter Brandstätter AUT 2
  GESAMMT CHAMPION    
St.numm. kôň/Pferd majiteľ/Besitzer Staat Platz
Št.číslo    
55 GWIAZDOR Stado Ogierów Klikowa POL 1
  SENIOR CHAMPION      
St.numm. kôň/Pferd majiteľ/Besitzer Staat Platz
Št.číslo        
97 3 GORAL XV NŽ Topoľčianky SVK 1
64 GORAL XIX-8 Reiter Brandstätter AUT 2
  Klasse VI, Hengst /geb. 2002,2001                    
St.numm. kôň/Pferd majiteľ/Besitzer Staat Bewertung/Hodnotenie Platz
Št.číslo typ/Typ hlava/Kopf krk/Hals telo/Körper fundament krok/Schritt klus/Trab Výs./Ergeb.
55 GWIAZDOR Stado Ogierów Klikowa POL 8 8 8 8 8 8 8 56 1
81 CARNET Zdeněk Peter CZE 8 8 7 7 7 7 7 51 2
34 PROMIEN SKH Gladyszow POL 8 8 7 8 7 6 6 50 3
57 FRYDERYKO Krzyzak Wojciech POL 7 8 8 7 6 6 7 49 4
109 7131 HROBY XII-16 NŽ Topoľčianky SVK 7 7 8 7 6 7 6 48 5
10 GINES ZD IZ Odrzechowa 1 POL 7 7 7 8 6 7 6 48 6
48 NUBIS SKH Gladyszow POL 7 6 7 7 6 7 7 47 7
4 MILUS Jagielko Andrzej POL 7 8 6 7 6 6 6 46 8
51 GRYF Henryk Kucias POL 7 7 7 6 6 6 7 46 9
108 7080 HROBY XII-15 NŽ Topoľčianky SVK 7 6 7 8 6 6 6 46 10
110 7150 GORAL NŽ Topoľčianky SVK 7 7 6 6 6 7 6 45 11
91 7152 HROBY XII-19 NŽ Topoľčianky SVK 6 6 7 6 7 6 6 44 12
JUNG HENGSTENCHAMPION      
St.numm. kôň/Pferd majiteľ/Besitzer Staat Platz
Št.číslo      
55 GWIAZDOR Stado Ogierów Klikowa POL 1
81 CARNET Zdeněk Peter CZE 2
SENIOR HENGSTENCHAMPION    
St.numm. kôň/Pferd majiteľ/Besitzer Staat Platz
Št.číslo
49 PUSZKAR ZD IZ Odrzechowa 1 POL 1
97 3 GORAL XV NŽ Topoľčianky SVK 2