Chov koní

Lipicánsky kôň

Lipicanský kôň patrí medzi najstaršie kultúrne plemená koní v Európe. Pôvod odvodzuje od starošpanielskych a starotalianskych koní. Vyšľachtený bol v dvornom žrebčíne Lipica /Slovinsko/, založenom v r. 1580.

Hucúlsky kôň

Typickým predstaviteľom horských plemien koní na Slovensku je huculský kôň.

Slovenský teplokrvník

Pri založení žrebčína Topoľčianky v r. 1921 mali určené chovať aj anglického polokrvníka, ale z priestorových dôvodov ho začali chovať až v r. 1961.

Arabský kôň

Chov arabského koňa na území Slovenska naväzuje na jeho chov v Uhorsku, kde patril medzi najrozšírenejšie teplokrvné plemená koní.

Chov Lipicana na Slovensku

Ing. Emil Kovalčík, PhD. – Ing. Michal Horný, PhD.                                                                                                                                

Arabský kôň

Informácia o chovnej populácií plemena Shagya arab a arabský plnokrvník:                                                                                                                                               

Lipický kôň

Informácia o chovnej populácií plemena Lipican:                                                                                                                          

Huculský kôň

Informácia o chovnej populácií plemena Hucul:                                                                                                                                

Poskytované služby

Inseminačno-reprodukčné centrum NŽ “Topoľčianky“, š.p. poskytuje v roku 2023 nasledovné služby:

EÚ registračné číslo inseminačno-reprodukčného centra: ISŽ-01

 • Inseminácia kobýl čerstvou spermou
 • Inseminácia kobýl zmrazenou spermou
 • Diagnostika žrebnosti sonografom
 • Laboratórne vyšetrenie biologickej kvality spermy žrebcov
 • Odber semena plemenníkom z iných staníc žrebcov a mrazenie
 • Možnosť individuálneho nákupu inseminačných dávok
 • Import čerstvej spermy zo zahraničia podľa platných predpisov pre SR
 • Import hlboko zmrazených inseminačných dávok s možnosťou karantény a uskladnenia, podľa platných predpisov pre SR

Plemenné Žrebce 2023Plemenné žrebce 2023

 

Veterinárne podmienky NŽ Topoľčianky, š.p. pre kobyly a žrebcov v pripúšťacej sezóne 2023

Podmienky pre plemenné kobyly v inseminácii:

 • Anémia, (vyšetrenie nie staršie ako 21 dní)
 • Žrebčia nákaza (Dourine), (vyšetrenie nie staršie ako 21 dní)
 • Výter – metritída (Taylorela), (vyšetrenie nie staršie ako 21 dní)
 • Vyšetrenie krvi na Západonílskú horúčku (West Nile Virus), (vyšetrenie nie staršie ako 21 dní)
 • Negatívny PCR-test z nosového steru na detekciu herpesvírusu (EHV), nie starší ako 10 dní, alebo musí byť kôň vakcinovaný proti rinopneumonii koní spôsobovanej konským herpesvírusom (EHV) podľa vakcinačnej schémy danej výrobcom vakcíny a musí byť v imunite proti tomuto ochoreniu
 • V pase alebo sprievodnom doklade musia byť potvrdené vakcinácie - chrípka (kôň v imunite)

Podmienky pre plemenných žrebcov na produkciu čerstvej spermy, ID, alebo pôsobiacich v NŽ v prirodzenej plemenitbe:

 • Anémia, (vyšetrenie nie staršie ako 21 dní)
 • Žrebčia nákaza (Dourine), (vyšetrenie nie staršie ako 21 dní)
 • Arteritída (Arteritis), (vyšetrenie nie staršie ako 21 dní)
 • Výter – metritída (Taylorela), (vyšetrenie nie staršie ako 21 dní)
 • Vyšetrenie krvi na Západonílskú horúčku (West Nile Virus), (vyšetrenie nie staršie ako 21 dní)
 • Negatívny PCR-test z nosového steru na detekciu herpesvírusu (EHV), nie starší ako 10 dní, alebo musí byť kôň vakcinovaný proti rinopneumonii koní spôsobovanej konským herpesvírusom (EHV) podľa vakcinačnej schémy danej výrobcom vakcíny a musí byť v imunite proti tomuto ochoreniu
 • V pase alebo sprievodnom doklade musia byť potvrdené vakcinácie - chrípka (kôň v imunite)

Inseminácia čerstvou spermou - zásielkový spôsob

Pripúšťacia sezóna: 1.2.2023 - 30.9.2023

Príjem objednávok - kontakt: 0908/718 931 (Ing. Marcela Kubíková, vedúca IRC)

 Pondelok

7:00 hod.

7:30 hod.

 Utorok

 -

 -

 Streda

7:00 hod.

7:30 hod.

 Štvrtok

 -

 -

 Piatok

7:00 hod.

7:30 hod.

Odporúčame objednať na mobilnom telefóne vo večerných hodinách deň pred expedíciou.

Informácie potrebné pre objednávku:

 • meno a adresu chovateľa, meno a názov firmy, číslo farmy, IČO,DIČ, telefónny kontakt, kontaktná osoba
 • meno a životné číslo (výpal) kobyly, prípadne ďalšie identifikačné údaje (pôvod, druh plemennej knihy); majiteľ kobyly sa zaručuje, že inseminovaná bude len kobyla (podľa plemennej príslušnosti), pre ktorú má vybraný plemenný žrebec potvrdený výber
 • meno vybratého žrebca.

Doručenie spermy

Možnosť doručenia inseminačných dávok do 24 hodín.

Inseminačná dávka bude doručená na dohodnutú železničnú stanicu. Zároveň s inseminačnou dávkou bude zaslaná dohoda o inseminácii kobyly.

Inseminačnú dávku je tiež možné vyzdvihnúť osobne v Inseminačno reprodukčnom centre Krásny Majer.

Manipulačný poplatok - 25,- EUR (+ 20 % DPH) uhrádza majiteľ kobyly na základe vystavenej faktúry. Prepravné (pri zaslaní zásielky vlakom) - 12,50 EUR (+ 20 % DPH) uhrádza majiteľ kobyly na základe vystavenej faktúry.

Majiteľ kobyly je povinný vrátiť termobox do Národného žrebčína “Topoľčianky“, š. p., na adresu:

Národný žrebčín “Topoľčianky“, š. p., Parková 13, 951 93 Topoľčianky najneskôr do 10 dní po dodaní inseminačnej dávky. V opačnom prípade bude majiteľovi účtovaný sankčný poplatok 25,- EUR (+ 20 % DPH).

Osobný odber

Pri osobnom odbere uhrádza majiteľ kobyly manipulačný poplatok. V prípade zapožičania termoboxu sa uhrádza na mieste záloha 30,- EUR, ktorá sa po spätnom doručení termoboxu vráti.
Možnosť zapožičania kontajneru na prenos hlboko zmrazenej spermy za vratný poplatok 100,- EUR (+ 20% DPH), manipulačný poplatok je 40,- EUR (+ 20% DPH).

Dôležité tlačivá

spolu so spermou budú zaslané tieto tlačivá:

Záznam o inseminácii kobyly

Chovateľ vyplní a pošle spolu s prepravným boxom obratom späť. Potvrdený „Záznam o inseminácii kobyly“ je podkladom pre zápis jednotlivých inseminácií do pripúšťacieho registra a súčasne je potvrdením, že ID inseminačná dávka bola použitá iba na kobylu uvedenú v zázname o inseminácii.

Faktúra

základný poplatok (prvá časť pripúšťacieho poplatku) + manipulačný poplatok

Zmluva o poskytnutí služieb

potvrdenú a podpísanú kópiu tejto zmluvy a kópiu výpisu z plemennej knihy alebo kópiu osvedčenia o pôvode je majiteľ povinný obratom poslať späť dodávateľovi. Splatnosť faktúry je 14 dní. V prípade jej neuhradenia nebudú ďalšie inseminačné dávky zaslané.

 

Inseminácia v stredisku IRC Krásny Majer

V objekte IRC Krásny Majer je vykonávaná inseminácia kobýl zmrazenou alebo čerstvou spermou. Kobyly sú v priebehu inseminácie, prípadne až do vyšetrenia žrebnosti (v závislosti od dohody s majiteľom kobýl) ustajnené v objekte Krásny Majer. Inseminácia zmrazenou spermou je vykonávaná v podmienkach, ktoré umožňujú  intenzívnu reprodukčnú starostlivosť.

 Poplatky za kŕmne dni:

Poplatok za kŕmny deň kobyly bez žriebäťa

7,- EUR (+ 20% DPH)

Poplatok za kŕmny deň kobyly so žriebäťom

9,- EUR (+ 20% DPH)

Poplatok za kŕmny deň plemenného žrebca

8,- EUR (+ 20% DPH)

Poplatok za vykonanú insemináciu u kobyly inseminovanej čerstvou spermou od žrebca vo vlastníctve NŽ

100,- EUR (+ 20% DPH)

Poplatok za vykonanú insemináciu u kobyly inseminovanej chladenou spermou žrebca vo vlastníctve NŽ

200,- EUR (+ 20% DPH)

Poplatok za vykonanú insemináciu u kobyly inseminovanej zmrazenou spermou - ID vo vlastníctve NŽ

200,- EUR (+ 20% DPH)

Poplatok za vykonanú insemináciu u kobyly inseminovanej čerstvou spermou vo vlastníctve majiteľa kobyly

100,- EUR (+ 20% DPH)

Poplatok za vykonanú insemináciu u kobyly inseminovanej chladenou spermou žrebca vo vlastníctve majiteľa kobyly

200,- EUR (+ 20% DPH)

Poplatok za vykonanú insemináciu u kobyly inseminovanej zmrazenou spermou - ID vo vlastníctve majiteľa kobyly

300,- EUR (+20% DPH)

 Pripúšťací poplatok:

 poplatok pokrýva insemináciu kobyly v jednom,  v prípade potreby, až v troch cykloch ruje. Pripúšťací poplatok je rozdelený na dve časti.

Základný poplatok:

Prvá časť (základný poplatok) je zaplatená pri prevzatí kobyly.

Doplatok po zistení žrebnosti:

Druhá časť (doplatok) je uhradená majiteľom kobyly v prípade potvrdenia žrebnosti. Majiteľ je povinný oznámiť dodávateľovi do 31. októbra výsledok vyšetrenia kobyly na žrebnosť. Majiteľovi kobyly budú na základe uhradenia doplatku dobierkou zaslané, resp. osobne odovzdané - potvrdené pripúšťacie lístky.

Odber a zmrazovanie spermy žrebcov v súkromnom vlastníctve:

Podmienky odberu spermy:

 • DNA typizácia plemenného žrebca
 • potrebné veterinárne vyšetrenia žrebca
 • potvrdenie o výbere plemenného žrebca na sezónu 2023

Pri použití, alebo uskladnení inseminačných dávok importovaných zo zahraničia musia tieto spĺňať uvedené podmienky:

 1. inseminačné dávky semena alebo ich obaly musia byť označené,
  b) spĺňajú kvalitatívne kritériá pre daný druh hospodárskych zvierat,
  c) inseminačné dávky sú doložené dokladom o pôvode plemenníka, od ktorého semeno pochádza, vystaveným v krajine vývozu organizáciou, ktorá vedie plemennú knihu,
  d) ID spĺňajú veterinárne podmienky na dovoz vrátane karantény (+ doklad TRACES),
  e) ID sú doložené osvedčením o použití na plemenitbu vystaveným uznanou chovateľskou organizáciou.

Poplatky:

Základné vyšetrenie biologickej kvality spermy pre možnosti zmrazenia

100,- EUR  (+ 20% DPH)

Za každú inseminačnú dávku

30,- EUR (+ 20% DPH)

IRC poskytuje možnosť uskladnenia vyprodukovaných inseminačných dávok:

Poplatok za uskladnenie hlbokozmrazených ID od 1 do 50 ks/kalendárny rok je

50,- EUR (+ 20% DPH)

Poplatok za uskladnenie hlbokozmrazených ID od 51 ks a viac ks/kalendárny rok je

100,- EUR (+ 20% DPH)

Možnosť objednávky spermy cez UVL KOŠICE

Na základe dohody o spolupráci bolo zriadené detašované pracovisko Inseminačno-reprodukčného centra na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Inseminačné dávky nami ponúkaných žrebcov si môžete objednať priamo na UVL Košice v nezmenenej cenovej ponuke.

Kontaktná osoba:  MVDr. Vladimír HURA

Telefón: 0915/987 048

Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Podmienky inseminácie čerstvou spermou

Ustajnenie v Inseminačno-reprodukčnom centre Národného žrebčína “Topoľčianky“, š. p.

Ponúkame možnosť ustajnenia a inseminácie kobýl v Inseminačno-reprodukčnom centre Národného žrebčína “Topoľčianky“, š. p. (podľa platného cenníka).

Objednávky čerstvej spermy:

Pondelok

7:00 hod.

7:30 hod.

Utorok

 -

 -

Streda

7:00 hod.

7:30 hod.

Štvrtok

 -

 -

Piatok

7:00 hod.

7:30 hod.

Kontaktná osoba: Ing. Marcela Kubíková

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Mobil: 0908/718 931

Odporúčame objednať na mobilnom telefóne vo večerných hodinách deň pred expedíciou.

Pri objednávke je potrebné nahlásiť:

 • Meno majiteľa kobyly (meno, adresa, tel. kontakt, e-mail, IČO, DIČ)
 • Meno požadovaného žrebca
 • Kobyla (základné číslo, meno, plemeno)
 • Meno a telefónny kontakt osoby, ktorá vyzdvihne inseminačnú dávku
 • Objednávateľ sa zaručuje, že inseminovaná bude len kobyla zapísaná v príslušnej plemennej knihe (nie kobyly bez známeho pôvodu).

Distribúcia inseminačnej dávky:

Inseminačná dávka bude doručená na dohodnutú železniční stanicu. Zároveň s inseminačnou dávkou bude zaslaná dohoda o inseminácii kobyly, ktorú je potrebné vyplniť a zaslať na adresu:

Národný žrebčín “Topoľčianky“, š.p., Ing. Marcela Kubíková, Parková 13,   951 93 Topoľčianky

Osobné vyzdvihnutie inseminačnej dávky:

Inseminačnú dávku je tiež možné vyzdvihnúť osobne na IRC Krásny Majer.

Evidencia o inseminácii:

Na každú inseminovanú kobylu v sezóne 2023 uzatvára Národný žrebčín “Topoľčianky“, š.p. s chovateľom Dohodu o inseminácii kobyly.

Jedna potvrdená kópia zostáva chovateľovi a jednu potvrdenú kópiu chovateľ zasiela na adresu: Národný žrebčín “Topoľčianky“, š.p., Ing. Marcela Kubíková, Parková 13,   951 93 Topoľčianky bezprostredne po inseminácii.

Zoznam koní v inseminačno-reprodukčnom centre

Kôň Rodokmeň
58 Neapolitano XVIII Geleta

58 Neapolitano XVIII Geleta (N XI-27)

nar. 2006

Beluš

o.: 224 Neapolitano XI Caprietta
m.: 629 Geleta
112 Siglavy XIII Torysa

112 Siglavy XVIII Torysa

nar. 2002

Beluš

 o.: 234 Siglavy XI Servola
 m.: 588 Torysa
104 Conversano XVI Solana

104 Conversano XVI Solana

nar. 2014

Beluš

o.: 53 Conversano XIV Mirana
m.: 653 Solana
98 Oušor XIII (Ou VI-2)

 98 Oušor XIII (Ou VI-2)

nar. 2009

Plavák

 o.: 45 Oušor VI
 m.: 677 Prislop-8
110 Tobrok IV (Uzaar)

 110 Tobrok IV (Uzaar)

nar. 2014

Hnedák

 o.: 151 Tobrok
 m.: 719 Unia
108 Shagya XXXV (Sh XXXII-9)

108 Shagya XXXV (Sh XXXII-9)

nar. 2014

Hnedák

 o.: 54 Shagya XXXII
 m.: 582 Siglavy Bagdady I-10
109 Gazal X (G VIII-12)

109 Gazal X (G VIII-12)

nar. 2014

Hnedák

 o.: 60 Gazal VIII (Kartágo)
 m.: 561 Koheilan IV-47
113 Favory XX Sofija

113 Favory XX Sofija

nar. 2014

Beluš

 o.: 73 Favory XVIII Torysa
 m.: 728 Sofija
114 Gurgul XVI (Gu XIII-6)

114 Gurgul XVI (Gu XIII-6)

nar. 2014

Hnedák

 o.: 63 Gurgul XIII
 m.: 729 Oušor III-49
115 Conversano XVII Grandéza

115 Conversano XVII Grandéza

nar. 2015

Varník

 o.: 42 Conversano XIII Toplica
 m.: 661 Grandéza (Conversano VIII-18)
56 Hroby XX

56 Hroby XX

nar. 2010

Tmavý hnedák

 o.: 214 Hroby VIII (Hroby VII-8)
 m.: 709 Hroby XII-20

 

 

Cenník Inseminačno-reprodukčného centra

Cenník čerstvých inseminačných dávok NŽ “Topoľčianky“ , š. p., v roku 2023

Číslo žrebca Meno žrebca Cena PP v roku 2023 (bez DPH)
pre kobyly zapísané v PK na Slovensku pre kobyly nezapísané v PK na Slovensku
104 Conversano XVI Solana 400,-€ 1 000,-€
58 Neapolitano XVIII Geleta 400,-€ 1 000,-€
98 Oušor XIII 150,-€ 500,-€
112 Siglavy XVIII Torysa 400,-€ 1000,-€
110 Tobrok IV (Uzaar) 400,-€ 750,-€
108 Shagya XXXV 350,-€ 1000,-€
109 Gazal X 350,-€ 1000,-€
113 Favory XX Sofija 400,-€ 1000,-€
114 Gurgul XVI 150,-€ 500,-€
115 Conversano XVII Grandéza 500,-€ 1000,-€
56 Hroby XX 150,-€ 500,-€

3925 DAVOS

Davos

Inseminácia ČS

Davos je westfálsky teplokrvník narodený v roku 2010, hnedák mohutnej stavby tela s palicovou výškou na kohútiku 170 cm.

Počas skúšok výkonnosti žrebcov presvedčil svojou vynikajúcou jazditeľnosťou a nadaním pre drezúru, ale aj parkúrové skákanie. Bol ohodnotený známkou 9 za celkový dojem, cval a skok. Dáva temperamentné potomstvo veľkého rámca, dobre osvalené, s výraznými chodmi a kadenciou.

Jeho otec Danone I je jedným z najvýznamnejších synov svetoznámeho producenta drezúrnych koní De Niro. V kombinácii s krvou Weltmeyera je to garancia, drezúrnej kvality.  Vo všetkých troch základných chodoch prejavuje dobrý výraz, vysokú akciu predných nôh a fantastickú aktivitu zadných končatín. Úžasná schopnosť pre zhromaždenie je viditeľná v každom jeho pohybe. V športovej kariére zaznamenal niekoľko víťazstiev na úrovni GP. Je producentom mnohých úspešných koní v drezúre - Damaschino, Dolton, Danönchen, Dante Weltino a mnoho ďalších.

Matka žrebca Fantasie (Štátom prémiovaná westfálska kobyla) a stará matka dali už viacerých licentovaných žrebcov, ktorí boli úspešní v športe na úrovni Grand Prix. Z uvedenej rodiny vzišli i žrebce Rosenquarz, Florentianer, Licosto a viaceré športové kone a víťazné prémiované kobyly.

Otec matky Fidermark je považovaný za najlepšieho syna svetoznámeho producenta drezúrnych koní Florestana. V roku 1995 sa stal víťazom výkonnostných skúšok s celkovým hodnotením 141,74 bodov a rok na to vyhral kategóriu 4-ročných žrebcov na Bundeschampionate. V roku 2000 sa kvalifikoval do finále Nürnberger Burgpokal a dosiahol úroveň Grand Prix. Stal sa otcom 39 licentovaných synov, vrátane Fürst Piccolo, Feinsinn, Falsterbo, Fiano, Farewell I až IV a Fidertanz.

FOTO:
Stephan Kube
Maximilian Schreiner

 • Dátum narodenia: 2010
 • Miery: 171/182/196/22,0
 • Farba: hnedák
 • Plemeno: Westfalský teplokrvník
 • Chovateľská stanica: NŽ Topoľčianky, š.p. (Parková 13, 951 93 Topoľčianky)
 • Telefón: 037/630 16 13-5
 • Chovateľ: Alfons Baumann, Rees, Nemecko; Majiteľ: Žrebčín Marbach, Nemecko
 • Majiteľ: NŽ Topoľčianky, š.p.
 • Výkonnosť: SV Warendorf (Nemecko), vlastná výkonnosť: parkúr, drezúra st. „S“
 • Rok zaradenia: -
 • Rodokmeň:
   o.: Dannone I (Hann.)  o.: De Niro (Hann) po  Donnerhall
   m.: Well Done (St.Pr.St., Hann) po Weltmeyer
   m.: Fantasie (St.Pr.St., Westf.)  o.: Fidermark (westf.) po Florestan I
   m.: Riga (St.Pr.St., Westf.) po Rosenkavalier

 

View the embedded image gallery online at:
https://sk.nztopolcianky.sk/chov-koni#sigProId0023d0afde

3926 DOCTOR BLUE

Doctor Blue Ann Katrin Rupp D. Matthaes

Inseminácia ČS

Doctor Blue je westfálsky teplokrvník, beluš, narodený v roku 2016, s výškou v kohútiku 168 cm.

Tento „Parkúrový špecialista“, ako ho nazývajú,  vyniká výraznou a korektnou stavbou tela. Disponuje vynikajúcou mechanikou pohybu (za cval získal 9,5 bodov) a technikou skoku. V 50-dňovom teste zaujal ako najlepší trojročný žrebec s vysokými známkami, obzvlášť za jazditeľnosť (9 bodov), ktorou presvedčil hodnotiteľov aj cudzích jazdcov.

Jeho pôvod je excelentný: otec Durango VDL po Zirocco Blue, alebo Lux Z a legendárny plnokrvník Lucky Boy XX ho predurčujú na vysoké skákanie. S rôznymi jazdcami bol úspešný na medzinárodnej úrovni 3*. Durango VDL, bol jedným z prvých licentovaných synov po Zirocco Blue. Disponuje výborným priestorným cvalom a je veľmi pozorný v skoku. Za cval, jazditeľnosť a charakter dostal známku 8,5. Bol rezervným šampiónom Jesenných výkonnostných skúšok žrebcov. Jeho vlastná športová výkonnosť je 150 cm.

Otec matky Donna, plemenník Veron VDL (KWPN), je elegantný žrebec s dobrým skokovým prejavom a ušľachtilou hlavou. Otec Verona, žrebec Quite Easy I je synom žrebca Quidam de Revel, ktorý je známy z medzinárodných kolbísk s prevereným potomstvom.

Na základe kooperácie s predstaviteľmi nemeckých chovateľských zväzov a firmy GALMBACHER SPORT PFERDE ZUCHT môže Národný žrebčín Topoľčianky  v tejto sezóne ponúknuť slovenským chovateľom absolútnu svetovú špičku. Mrazené inseminačné dávky fenomenálneho hannoverského žrebca EMBASSY II.

FOTO:
Archiv Boiselle
Maximilian Schreiner

 • Dátum narodenia: 2016
 • Miery: 168 cm
 • Farba: Beluš
 • Plemeno: Westfalský teplokrvník
 • Chovateľská stanica: IRC Krásny Majer - NŽ "Topoľčianky", š.p. (Parková 13, 951 93 Topoľčianky)
 • Telefón: 037/630 16 13-5
 • Chovateľ: Jan Otten, Holandsko; Majiteľ: Žrebčín Marbach, Nemecko
 • Majiteľ: -
 • Výkonnosť: SV Warendorf (Nemecko), vlastná výkonnosť: parkúr „Z“
 • Rok zaradenia: -
 • Rodokmeň:
   o.: Durango VDL (KWPN)  o.: Zirocco Blue po Mr. Blue
   m.: Narona po Lux Z
   m.: Donna (KWPN)  o.: Veron po Quitte Easy I
   m.: Whinny po Sidney

 

View the embedded image gallery online at:
https://sk.nztopolcianky.sk/chov-koni#sigProId81399f266f