Poľnohospodárska výroba

Poľnohospodárska výroba žrebčína je zameraná na produkciu objemných a jadrových krmív pre chov koní a chov hovädzieho dobytka. Žrebčín hospodári na výmere 950 ha ornej pôdy, 21 ha tvoria vinice, 9 ha záhrady a sady, 295 ha zaberajú trvalé trávne porasty a 8 ha zastavené plochy a výbehy. Celá rastlinná výroba vo svojej štruktúre je prispôsobená na zabezpečenie potrebného množstva objemových a jadrových krmív, ako aj pastvy, a to s osobitným zreteľom na potrebu ovsa a sena. Kvalitu objemových krmív /sena/ zabezpečujú zberové linky s možnosťou dosúšania vo veľkoobjemových senníkoch. Starostlivosť o pôdny fond a intenzita rastlinnej výroby vytvára dobré podmienky pre trvalú sebestačnosť v produkcii krmív. Súčasne žrebčín hospodári na štátnej, ale aj na súkromnej pôde vlastníkov obce Žikava, Skýcov, Topoľčianky a Hostie.

Živočíšna výroba je ťažiskovo zameraná na chov uvedených plemien koní a doplnkovo na chov hovädzieho dobytka. Na rekonštruovanej farme a modernizovanej dojárne žrebčín chová 300 ks hovädzieho dobytka holsteinského plemena, z toho 140 ks dojníc.  Na farme sa priemerná  dojivosť pohybuje okolo 8000 l mlieka za normovanú laktáciu. Touto užitkovosťou sa NŽ Topoľčianky zaraďuje medzi popredné chovy v republike.


Vytlačiť   E-mail