ZEMSKÝ CHOV KONÍ - CHOV KONÍ V SÚKROMNOM VLASTNÍCTVE V ROKU 2020

ZEMSKÝ CHOV KONÍ - CHOV KONÍ V SÚKROMNOM VLASTNÍCTVE V ROKU 2020

V  chovateľskej sezóne 2020 zaregistroval  Národný žrebčín “Topoľčianky“  š.p., ako gestor tradičných plemien koní shagya-arab, huculský kôň, lipican a arabský plnokrvník, na žiadosť majiteľov kobýl  32 narodených žriebät (tabuľka 1).  Z toho:

 1. 6 shagya-arabských žriebät
 2. 19 arabských plnokrvných žriebät
 3. 1 lipicanské žriebä
 4. 6 žriebät plemena huculský kôň

Stavy zaregistrovaných žriebät v roku 2020 sa v porovnaní s rokom 2019 výrazne znížili.  V roku 2019 bolo zaregistrovaných 78 žriebät. Počet novozapísaných plemenných kobýl zaznamenal mierny nárast v porovnaní s rokom 2019.

Na Slovensko bolo importovaných 24 koní:

 • 15 arabských plnokrvných koní
 • 4 kone plemena huculský kôň
 • 1 lipicanský kôň
 • 2 shagya-arabské kone
 • 2 arabské kone

Tab. 1:

Počty zaregistrovaných žriebät podľa plemien v jednotlivých ročníkoch

Plemeno/rok

Počty zaregistrovaných žriebät

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

huculský kôň

29

27

6

10

18

12

14

15

6

lipican

33

14

31

34

11

7

37

33

1

arab

(shagya-arab, + or 1/1)

39

28

14

24

37

36

28

29

25

SPOLU

101

69

51

68

66

55

79

77

32

Tab. 2: Počty zapísaných plemenných kobýl do plemenných kníh v súkromnom sektore

Plemeno

ROK

2018

2019

2020

lipican

11

0

4

huculský kôň

7

6

5

shagya-arab, arabský kôň

1

4

5

arabský plnokrvník

3

6

7

SPOLU

22

16

21

Tab. 3: Počty importovaných arabských plnokrvných koní v rokoch 2016 – 2020

Rok

2016

2017

2018

2019

2020

Počet importovaných koní (ks)

56

10

7

17

15

Tab.4: Novozapísané kone génových zdrojov  do plemenných kníh v roku 2020

Plemeno

 

Kone Národného žrebčína “Topoľčianky“, š.p.

Zemský chov (kone v súkromnom vlastníctve)

SPOLU

 

Novozapísané žriebätá

Novozapísané plemenné kobyly

Novozapísané plemenné žrebce

Novozapísané žriebätá

Novozapísané plemenné kobyly

Novozapísané plemenné žrebce

ROK

2020

 

ROK

2020

 

ROK

2020

 

ROK

2020

 

 

ROK

2020

 

 

ROK

2020

 

lipican

20

6

2

1

4

0

33

hucul

15

2

0

6

5

1

29

shagya arab (arab)

24

2

2

6

5

4

43

arabský plnokrvník

1

1

0

16

7

3

28

SPOLU

60

11

4

29

21

8

133

 

Skúšky výkonnosti koní

            Naďalej musíme konštatovať, že v zemskom chove v prevažnej miere absentujú skúšky výkonnosti kobýl. Vzhľadom k pandemickej situácii sa skúšky žrebcov vo vlastníctve súkromných chovateľov nekonali.

Kobyly v zemskom chove boli zaraďované len na základe typu, exteriéru a mechaniky pohybu. V roku 2020 sme zaznamenali nárast počtu novozapísaných plemenných kobýl  do plemenných kníh (21 kobýl).

            Dňa 2.7. 2020 sa v Národnom žrebčíne konali skúšky výkonnosti koní génových zdrojov. Skúšky úspešne absolvovalo 8 žrebcov. Jesenné skúšky výkonnosti sa konali 5.11.2020 a úspešne ich absolvovalo 5 koní, 2 kobyly a 3 žrebce vo vlastníctve Národného žrebčína.

V súvislosti s podporou chovu koní prostredníctvom „Plánu rozvoja vidieka“ požiadali chovatelia tradičných plemien Národný žrebčín o vystavenie potvrdenia o zápise koní do PK na základe splnenia požiadaviek podľa platných štatútov PK pre jednotlivé plemená. Národný žrebčín “Topoľčianky“, štátny podnik, vyhovel všetkým žiadostiam a v roku 2020 bolo vystavených 73 potvrdení  pre chovateľov zapojených do projektu.

Úrad plemennej knihy v roku 2020 potvrdil 67 zmien majiteľov, vystavil 88 potvrdení o pôvode koní, vydal 89 pasov a spolu s predsedom Výberovej komisie potvrdil výber pre plemenitbu 36 plemenným žrebcom v zemskom chove.

K 31.12.2020 evidoval Úrad plemennej knihy vo svojej databáze 764 chovateľov a majiteľov koní a 2502 aktívne žijúcich koní z plemien, ktorých plemenné knihy vedie (tabuľka 5).

Tab. 5: Počty zapísaných koní, chovateľov - chovov a výkonov Národného žrebčína

 

lipican

shagya-arab

huculský kôň

arabský plnokrvník

SPOLU

Počet koní v databáze celkovo

2820

2480

1739

3421

10460

Počet koní v databáze žijúcich k 31.12.2020

901

750

639

569

2859

Počet registrovaných chovov (majiteľov) k 31.12.2020

227

248

197

219

891

Počet vydaných potvrdení o pôvode (POP)

v r. 2020

24

29

16

19

88

Počet vydaných pasov koní v r. 2020

23

31

15

20

89

Počet vydaných potvrdení pre PPA v roku 2020

 

73

Počet vykonaných zmien majiteľov v roku 2020

 

67

 

 

Plemenné žrebce

            V roku 2020 bolo v  chove licentovaných a zaradených 36 plemenných žrebcov:

 1. 12 shagya-arabských plemenníkov
 2. 16 arabských plnokrvných plemenníkov
 3. 2 lipicanské plemenné žrebce
 4. 6 plemenníkov plemena huculský kôň

Situácia v počte plemenných žrebcov v jednotlivých plemenách je ešte priaznivá čo sa týka kvality, vekovej štruktúry, geografického rozloženia plemenníkov a ich kmeňového, resp. líniového zastúpenia. Počet zaradených žrebcov v sezóne 2020 sa udržal na úrovni predchádzajúceho roku 2019 (35 plemenných žrebcov).

            Záverom možno konštatovať, že záujem chovateľov o tradičné plemená a génové rezervy je stabilný. Úroveň plemenného materiálu je vyrovnaná. Percento pripustených kobýl z chovnej populácie je naďalej ovplyvnené ekonomickou krízou a pandémiou COVID-19, ktorá sa preukazuje najmä v odbyte koní. Cieľom chovateľov ostáva produkcia kvalitných a zdravých chovných, športových, resp. rekreačných a „hobby“ koní  pre každodenné využitie, rozvoj agroturistiky, rozvoj turizmu regiónu a budovanie pozitívneho vzťahu mládeže k prírode.


Vytlačiť   E-mail