Jesenná bonitácia 2023

Jesenná bonitácia 2023

ZÁPISNICA
Z JESENNEJ BONITÁCIE CHRÁNENÉHO A ŠĽACHTITEĽSKÉHO CHOVU V NÁRODNOM ŽREBČÍNE “TOPOĽČIANKY“, Š.P.
11.-12.10.2023

Výberová   Komisia

 • Ing. Juraj Kovalčík – poverený predseda
 • Ing. Eugen Feherváry
 • Ing. Lenka Capeková, PhD.
 • Ing. Lenka Polyaková

Hodnotiteľská a chovateľská komisia

 • Ing. Eugen Feherváry
 • Ing. Juraj Kovalčík
 • Ing. Lenka Capeková, PhD.
 • Ing. Lenka Polyaková
 • Ing. Samuel Sokol
 • Ing. Emil Kovalčík, PhD.
 • Ing. Monika Ivančíková, PhD.

Za REGIONÁLNU VETERINÁRNU A POTRAVINOVÚ SPRÁVU

 • MVDr. Ján Chladný, riaditeľ RVPS Nitra
 • MVDr. Oto Naď

POZVANÍ:

 • MVDr. Dušan Solár
 • MVDr. Štefan Karahuta
 • MVDr. Eduard Morvay
 • Vladimír Varga

Výberová komisia pre chov koní Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej len „MPRV SR“) v dňoch 11. – 12.10. 2023  uskutočnila jesennú bonitáciu koní v NŽ “Topoľčianky“  š.p. Bolo prehliadnutých 8 lipicanských pepinierov, 43 plemenných lipicanských kobýl, 6 shagya - arabských pepinierov, 35 plemenných shagya - arabských kobýl, 6 pepinierov plemena huculský kôň, 31 plemenných kobýl plemena huculský kôň, 1 pepinier v chove plemena slovenského teplokrvníka, 25 plemenných kobýl slovenského teplokrvníka, 3 kobyly anglické plnokrvné, 2 plemenné žrebce plemena arabský plnokrvník, 5 kobýl plemena arabský plnokrvník, mladé kone všetkých plemien do 3 rokov, 40 koní vo výcviku, 33 športových koní a 5 dostihových koní vo vlastníctve NŽ “Topoľčianky“ š.p.   

Komisia pozitívne hodnotila pripravenosť všetkých objektov a koní k jesennej bonitácii. Všetky chovné objekty a okolité prostredie boli dôstojne pripravené. Komisia pozitívne hodnotí dobrý kondičný, výživný a  zdravotný stav koní a taktiež korektúry, podkutia kopýt a celkový vzhľad predvádzaných koní ako aj momentálny tav stav reprodukčných ukazovateľov vo všetkých stádach. Celkovo je žrebných 83 plemenných kobýl a 19 kobýl nevyšetrených. Žrebnosť pri celoplošnej inseminácii predstavuje doposial 74,77 %. Komisia konštatovala pravidelné dodržiavanie vakcinácií, odčervení a zákonom nariadených vyšetrení na infekčnú anémiu koní.

Komisia pozitívne hodnotí zaradenie plemenného žrebca Davos a jeho nákup pre Národný žrebčín vzhľadom k jeho vyrovnanému potomstvu s veľmi dobrou mechanikou pohybu. Komisia konštatuje, že žrebec Davos veľmi dobre nadviazal na domáce stádo kobýl plemena slovenský teplokrvník. Komisia sa pozitívne vyjadrili aj k zámeru zaradenia mladých žrebcov plemena slovenský teplokrvník do chovného výcviku.

Komisia pozitívne hodnotí nákup 4 čistokrvných egyptských arabských plnokrvných kobýl pre rozšírenie krvnej základne v rámci chovu plemena arabský plnokrvník s obojstranným egyptským pôvodom.

Prínosom bude aj výmena 2 elitných  lipicanských kobýl zo Štátneho žrebčína Piber za 2 elitné kobyly z rodiny Spadiglia z NŽ s cieľom rozšíriť základňu rodiny Europa v základnom stáde lipicanských kobýl.

Komisia vyjadrila uznanie Národnému žrebčínu za:

 • vzornú reprezentáciu Slovenska na medzinárodných športových a chovateľských podujatiach, ako aj širokú testáciu koní takmer vo všetkých odvetviach jazdeckého športu,
 • vydanie Katalógu plemenných žrebcov 2023 s propagáciu Inseminačno-reprodukčného centra NŽ a plemenných žrebcov v pôsobnosti NŽ, pre ktoré vedie plemennú knihu na Slovensku,
 • za každoročné zverejnenie správy UCHO (Uznanej chovateľskej organizácie), ktorá je súčasťou Výročnej správy (Register účtovných závierok) nad rámec právnych predpisov (zverejnenie na oficiálnom webe NŽ),
 • za zápis plemena koní lipican do nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO (1.12.2022).

Zamestnanci NŽ “Topoľčianky“ š.p. zabezpečovali priebeh jesennej bonitácie na vysokej úrovni. Komisia vyzdvihuje korektnú ustrojenosť zamestnancov a profesionálne predvedenie koní, ako aj čistotu a poriadok vo všetkých chovných objektoch. Komisia vyjadrila spokojnosť s predloženými kompletnými bonitačnými záznamami, v ktorých sú uvedené aktuálne telové miery, aktuálny stav reprodukcie, návrh koní na triednu listinu (napr. odpredaj), resp. návrh koní do chovného výcviku.

Počas bonitácie sa uskutočnil aj predvýber žrebcov a mladých kobýl do chovného výcviku. Počas bonitácie boli navrhnuté kone na triednu listinu a kastráciu. Triedna listina je súčasťou prílohy tejto zápisnice.

            Komisia vysoko hodnotí záujem MPRV SR ako zakladateľa  NŽ Topoľčianky o jeho šľachtiteľskú prácu a to osobnou návštevou ministra MPRV SR prof. MVDr. Jozefa Bíreša, DrSc.

 


Vytlačiť   E-mail