17. generálna schôdza L.I.F a III. medzinárodný chovateľský šampionát lipicanských koní v Topoľčiankach

„Lipican - Kôň kráľov a kráľ koní“ pod týmto mottom sa v dňoch 19. – 21. júla 2002 v Topoľčiankach stretli chovatelia lipicanských koní. V Národnom žrebčíne Topoľčianky, kde sa uskutočnila 17. generálna schôdza Svetovej organizácie zväzu chovateľov lipicanských koní – L.I.F. (Lipizzan International Federation). Na kongrese lipicanov, nad ktorým prevzal záštitu minister pôdohospodárstva SR Pavel Koncoš, sa zúčastnilo 50 delegátov z jednotlivých členských krajín L.I.F.

 

  1. júla v popoludňajších hodinách otvoril a privítal na pôde Národného žrebčína Chovateľskú komisiu L.I.F. riaditeľ NŽ Ing. Michal Horný. Rokovanie chovateľskej komisie sa nieslo v duchu integrácie a spolupráci krajín EU i krajín mimoeurópskej únie. Hlavným bodom programu bolo prerokovanie podmienok pre spoločné označovanie, registráciu a evidenciu lipicanskej populácie koní. Boli prehodnotené podmienky  uznávania genetickej čistoty jedincov, na základe ich rodokmeňovej hodnoty (pôvodu), čo je dôležitý faktor z hľadiska zachovania biodiverzity a lipicanského plemena ako génetického zdroja pre ďalšie generácie. Chovateľská komisia zhodnotila medzinárodný vedecký program KOPERNIKUS a na svojom zasadaní sa zaoberala návrhom na prepracovanie medzinárodných pravidiel hodnotenia lipicanského plemena koní na medzinárodných šampionátoch.

19.júla v historických priestoroch topoľčianského zámku na vysokej spoločenskej úrovni sa stretli delegáti jednotlivých členských krajín na Generálnej schôdzi L.I.F. Boli referované výročné správy o aktivitách a hospodárení L.I.F. Veľmi aktuálnou otázkou generálnej schôdze bol tiež systém registrácie, prideľovania životných čísel a zjednotenie sa v evidencii a označovaní lipicanskej populácie koní na celom svete.

Národný žrebčín Topoľčianky je riadnym členom L.I.F., ktorá bola založená v roku 1986 v kolíske chovu lipicanského koňa v slovinskej Lipici, od roku 1996. Členmi sú národné zväzy a všetky najvýznamnejšie historické žrebčíny s chovom lipicana z 19 krajín sveta.

      Chov plemena lipican v národnom žrebčíne má dlhú a bohatú tradíciu. V roku 1921 bolo do Topoľčianok dovezených 32 originálnych lipicanských kobyliek           (z ročníkov 1915-1916), ktoré počas vojny z Lipice evakuovali do Kladrúb nad Labem, kde boli spolu s kmeňovým žrebcom, hnedákom Neapolitanom Grátia (Neapolitano Ancona VI – Gratia), nar. 1904 v Lipici. V topoľčianskom chove sa osvedčili a prispeli k vybudovaniu dnešného stáda, ktoré predstavuje slovenský genofond lipicana.

      V súčasnosti v Národnom žrebčíne pôsobí 7 lipicanských pepinierov zo 4 kmeňov: Maestoso, Neapolitano, Conversano a Siglavy. Plemenné stádo tvorí 43 kobýl, ktoré prináležia k 9 chovným rodinám.

Atraktívnym sprievodným podujatím kongresu bol III. Medzinárodný chovateľský šampionát lipicanských koní. Zúčastnilo sa na ňom okolo 60 lipicanov z Nemecka, Rakúska, Českej republiky, Juhoslávie, Chorvátska, Slovinska, Maďarska a Slovenska. Kone boli hodnotené v  triedach od kategórie žriebätá, až po kategóriu plemenných žrebcov. Celé podujatie bolo konferované v dvoch jazykoch a k príjemnej atmosfére šampionátu prispel aj odborný komentár hlásateľov (prof. Norbert Schrőder, Rakúsko a Ing. Emil Kovalčík, PhD., Národný žrebčín Topoľčianky).

Medzinárodná komisia rozhodcov v zložení Dr. K.H. Kirsch (prezident Zväzu chovateľov lipicanských koní v Nemecku), Dr. Y. Peters (Holandsko), Dipl. Ing. A. Dallos (riaditeľ Štátneho žrebčína Szilvasvárád) a Mag. Janes Rus (riaditeľ Štátneho žrebčína Lipica, šéf rozhodcovskej komisie) hodnotila kone na základe plemenného typu, exteriéru, a mechaniky pohybu. Práve lipické plemeno koní vyniká vznosnými chodmi s vysokou akciou. V každej kategórii bol vyhlásený víťaz triedy. Stuhou šampión výstavy bol dekorovaný plemenný žrebec Incitato XIII-22 zo štátneho žrebčína Szilvásvárad. Pohár odovzdal vedúci úradu Ministerstva pôdohospodárstva SR Ing. Ján Varju. Pohár pre najlepšie oceneného žrebca a kobylu odovzdal Dr. Rudolf Leiner, prezident L.I.F. z Holandska. Druhým najlepším žrebcom šampionátu, s veľmi tesným rozdieľom 0,1 boda, sa stal domáci žrebec vo vlastníctve Národného žrebčína Topoľčianky, š.p. Conversano X Clea. Kone NŽ Topoľčianky zvíťazili v 3 triedach a ani jeden topoľčianský lipican nezískal horšiu ako brondzovú priečku, čo v širokej medzinárodnej konkurencii možno považovať za vysoké ocenenie chovateľskej a šľachtiteľskej práce.    

Po slávnostnom vyhodnotení a dekorovaní víťazov jednotlivých kategórií nasledoval galaprogram, v ktorom predviedli ukážky drezúrneho výcviku pod sedlom i zo zeme, ukážky vozatajského umenia - jazdci z NŽ Topoľčianky a Štátneho žrebčína Szilvásvárad. Rakúských súkromných chovateľov prezentovalo drezúrne vystúpenie v dobových kostýmoch za doprovodu barokovej hodby.

Predsedníctvo L.I.F. vyjadrilo spokojnosť s priebehom, organizovaním generálnej schôdze a pozitívne hodnotilo fakt, že schôdza sa konala v termíne III. Medzinárodného šampionátu lipicanských koní. Myšlienka, ktorej realizátorom bol Národný žrebnčín sa ujala a budúci rok sa generálna konferencia a v poradí už IV. Medzinárodný šampionát bude konať na pôde Štátneho žrebčína Szilvasvárád v Maďarsku.


Vytlačiť   E-mail