H.I.F. 2003 v NŽ Topoľčianky, š.p.

            V dňoch 21.-23. marca zasadalo v priestoroch NŽ Topoľčianky, š.p. predsedníctvo medzinárodnej organizácie H.I.F. (Hucul International Federation). Táto medzinárodná organizácia, ktorej členom je aj NŽ Topoľčianky od roku 1995, zastrešuje chovateľov húževnatého horského plemena hucul zo 6 krajín . Cieľom organizácie je nepretržité zdokonaľovanie genetickej úrovne huculskej populácie, ktorá bola v roku 1993 zaradená na území Slovenskej republiky medzi chránené plemená koní, tzv. génové rezervy a NŽ Topoľčianky je garantom tohto plemena na území SR.

 

            Na stretnutí boli prerokované dôležité otázky evidencie, indentifikácie a uznávania jedincov, ktoré sú plne kompatibilné s normami a právnymi predpismi EÚ. Účastníci stretnutia sa dohodli, že generálna schôdza H.I.F. sa uskutoční tohto roku v susednom Rakúsku.

            V rámci programu rokovania bola zaradená aj prehliadka zariadení NŽ Topoľčianky s elitným stádom huculských chovných kobýl a plemenných žrebcov, ktoré bolo vysoko ocenené z hľadiska konzervatívnosti farby a zachovania pôvodného typu autochtónneho plemena Karpát, chovaného na pôde NŽ Topoľčianky už od roku 1921, teda od vzniku žrebčína.


Vytlačiť   E-mail