Renesancia chovu huculského plemena

V poslednom období zaznamenávame nárast chovu a zvýšený záujem o tradičné plemená koní, ktoré sa u nás chovali, aklimatizovali sa, zúčastnili sa výstavby iných plemien koní a tvoria súčasť vzácneho genofondu Slovenskej republiky. Tieto plemená sú všeobecne označované ako génové rezervy v chove koní a patria k nim tieto plemená: shagya arab, lipican, norik muránskeho typu, ale aj jediné autochtónne plemeno SR – HUCUL.

 

Už v roku 1606 autor významného hipologického spisu HIPICA Pravochenský opisuje hucula následovne „opatrnosť tohto koňa pri zliezaní strmých horských svahov je skutočne nevídaná; zdvíha vysoko predné nohy, aby prekročil všetky prekážky ktoré mu stoja v ceste.“ Nenáročnosť, skromnosť, obratnosť a vytrvalosť tohto plemena v spojitosti s nesmiernou konštitučnou tvrdosťou sa zachovala dodnes. Uvedené vlastnosti sú hlboko zakorenené v génoch týchto húževnatých horských koní a sú prenášané na potomstvo. Hucul patrí medzi málopočetné plemena koní, avšak jeho chov je rozšírený v Rumunsku, Poľsku, Česku, Maďarsku, Rakúsku, Bulharsku, Bielorusku na Ukrajine a samozrejme aj na Slovensku.

Ťažiskom záchrany a rozvoja chovu huculského koňa na Slovensku je Národný žrebčín Topoľčianky. Tu je jeho chov organizovaný od roku 1921 a tu bola založená aj nová línia huculského koňa GURGUL. Národný žrebčín Topoľčianky zabezpečuje génovú rezervu chovu huculského koňa a je uznanou chovateľskou organizáciou poverenou viesť plemennú knihu tohto plemena na území Slovenskej republiky. V Národnom žrebčíne sa hucul chová v 4 klasických líniach Goral, Gurgul, Hroby, Oušor a pre rozšírenie krvnej základne bola importovaná piata línia rumunského pôvodu Prislop. Plemenný žrebec Prislop pôsobil v roku 2003 v inseminácii na IRC (Inseminačno-reprodukčnom centre NŽ Topoľčianky). Jeho inseminačné dávky mohli využiť chovatelia z celej Slovenskej republiky. Stádo elitných huculských kobýl Národného žrebčína predstavuje 25 chovných kobýl z 8 uznaných huculských rodín: Sroczka, 170 Agla, Bukovina, Pastuszka, 862 Dagmar, Gelnica, Rotunda 86 Dermona. Kobyly absolvujú skúšky výkonnosti a do chovu sa zaraďujú len elitné kobyly s ohľadom na ich rodinné zastúpenie a príbuznosť. Raritou Národného žrebčína je konzervatizmus v zachovaní pôvodného typu (starého monarchistického) vo farbách plavák, vraník a hnedák, bez odznakov. V rodokmeňoch 7 pepinierov a plemenných kobýl figurujú iba predkovia uznávaní medzinárodnou chovateľskou organizáciou zastrešujúcou chovateľov huculských koní H.I.F. (Hucul International Federation), ktorá bola založená v roku 1995, so sídlom v poľskom Krakowe.

Chovateľov na Slovensku zastupuje v H.I.F. Národný žrebčín Topoľčianky, ktorého riaditeľ Ing. Michal Horný, PhD. je viceprezidentom H.I.F. a v chovateľskej komisii je Ing. Kovalčík Emil, PhD., vedúci plemennej knihy a predseda rady plemennej knihy Hucul. H.I.F. rieši aktuálne otázky označovania, registrácie, evidencie a overovania totožnosti a „čistoty“ huculských koní. Organizuje medzinárodné stretnutia, zasadania generálneho predstavenstva, chovateľskej komisie a prehodnocuje výsledky chovu v jednotlivých krajinách. Členské organizácie spolupracujú pri výmene informácií ale aj plemenného materiálu a v súčasnosti pripravujú spoločný projekt v rámci výskumnej úlohy pod záštitou FAO.

V Maďarsku je najväčším chovom huculských koní Aggtelek, ktorý riadi chov huculského koňa, organizuje výkonnostné skúšky a zaraďuje chovné kobyly do plemennej knihy. V súčasnosti je Maďarsku 140 chovných kobýl a 10 plemenných žrebcov.

V Českej republike je registrovaných 360 huculskych kobýl v 33 chovoch, ktoré pôsobia v takzvanom „akceleračnom“ programe, ktorého cieľom je produkcia geneticky homogénnych jedincov bez prímesi cudzej krvi. V rodokmeňoch českých huculských koní a to nie len chovných kobýl ale aj plemenných žrebcov sa však vyskytujú jedinci, ktorí nie sú povolení a uznaní medzinárodnou organizáciou H.I.F. ako napr. fjord, ktorý bol vo veľkej miere využívaný v šľachtiteľskom procese 50-tych rokov za účelom zmohutnenia a produkcie horského koňa.

Najväčším chovateľom huculských koní v Európe je Poľsko. Dnes pôsobí v Poľsku 430 chovných kobýl a 100 plemenných žrebcov. Chovateľský program v Poľsku má 2 smery:

  1. a) produkcia genetických zdrojov – čistokrvná plemenitba
  2. b) produkcia úžitkových koní – kríženie s inými plemenami.

Najväčším producentom huculských koní v Poľsku je Štátny žrebčín Gladyszów, ktorý práve v tomto roku oslávil svoje 10 výročie založenia, na ktorom sa zúčastnili predstavitelia politického a verejného života, filmu, rozhlasu a televízie. Vo veľkolepom Gala programe vystúpilo takmer 50 huculských koní v záprahu i pod sedlom.

Gladyszów hospodári na 715 ha prevažne pasienkov a chová 210 huculskych koní z toho 74 chovných kobýl. Organizuje pravidelne „Huculské dni“ spojené s jazdeckými súťažami pre huculské kone ako parkúr, záprahy, a tzv. „stezky“, na spôsob military. Práve tu je možné sledovať skutočne všestrannú využiteľnosť huculského koňa v podmienkach agroturistiky. Poľsko má v chove huculských koní bohatú tradíciu a raritou sú strakaté huculské kone, ktoré sa produkujú viac menej za účelom marketingovej stratégie a dobrého predaja.

Rakúski chovatelia sú organizovaní v Zväze chovateľov huculských koní Rakúska. V Rakúsku je momentálne 50 plemenných chovných kobýl a 6 plemenných žrebcov. Snahou rakúskych chovateľov je dodržovať konzervatizmus a čo najviac sa priblížiť pôvodnému typu hucula v tradičných farbách plavák, vraník, hnedák, pričom v budúcnosti neráta s produkciou strakatého hucula. U chovných kobýl a plemenných žrebcov je registrácia zabezpečená aj prostredníctvom testácie cez DNA.

V rámci H.I.F. boli oslovení aj chovatelia z Ukrajiny a Bulharska, čo smeruje k ďalšej medzinárodnej spolupráci.

Aj v Slovenskom zemskom chove sa stretávame so stále väčším záujmom súkromných chovateľov o toto veľmi vzácne a jedinečné plemeno koní. Bol založený Slovenský Hucul club so sídlom v Lome nad Rimavicou, ktorý aktívne spolupracuje s NŽ Topoľčianky. 11.10.2003 sa konalo prvé stretnutie členov Slovenského hucul clubu v Sihle. V tejto rázovitej slovenskej obci mali návštevníci možnosť sledovať hodnotenie huculského stáda kobýl p. Gondu v počte 9 kusov. Veľmi pôsobivá bola ukážka jazdenia detí na neosedlaných kobylách ako aj jazdenie s kruhom bez uzdenia a ukážka využitia nosného vojenského sedla.

Na stretnutí sa prerokovali otázky chovu a využitia huculských koní, plemenárskej práce v zemskom chove, ale aj dôležité otázky prezentácie tohto plemena. V roku 2003 bolo do zemskej plemennej knihy zapísaných 9 nových chovných kobýl. Skúšky výkonnosti v Národnom žrebčíne Topoľčianky absolvovalo 6 chovných kobýl a jeden huculský žrebec Hroby VIII-9 v majetku MVDr. Kováča, ktorý bude od budúcej sezóny pôsobiť v zemskom chove. Na jar očakávame skúšky výkonnosti ďalšieho huculského žrebca zakúpeného z NŽ Topoľčianky súkromných chovateľom p. Kučerom. Treba povedať, že novozaložený Slovenský HUCUL CLUB pracuje aktívne a snaží sa o odborný rast svojich členov. Je to pozitívna cesta vpred, vysoko hodnotená NŽ Topoľčianky, ktorý bude aj naďalej podporovať uvedené snahy zo strany chovateľov.

Záujem o chov huculskýh koní rastie, zlepšuje sa rodokmeňová hodnota jedincov a to cielenou plemenitbou. Prísnym výberom, testáciou prostredníctvom skúšok výkonnosti, chovateľskými a športovými prezentáciami sa aj huculský kôň v zemskom chove stane rovnocenným partnerom tradičných plemien Európskej únie.

Komentár k FOTO

Uvod        -             Stádo huculských kobýl na pastvách v Aggteleku (Maďarsko)

P1195075 –          Stádo huculských elitných kobýl na objekte Košiar – NŽ Topoľčianky, š.p.

P9023494 –             Gladyszów – výstava plemenných huculských kobýl. Strakáč nie je zriedkavosťou.

P9023506 –             Gladyszów – súťaž „STEZKA“ – strmé skoky prekonáva hucul bez problémov.

P9023507 –          Ani umelé prírodné prekážky tvrdého a odolného Hucula nezastavia (Gladyszów).

P9158763 –             Slávnostný nástup účastníkov súťaže „STEZKA“ v poľskom Gladyszówe.

P9158787 –             Vystúpenie záprahov v GALA PROGRAME, tzv. Balagulski záprah.

P9228814 –          Ukážka ovládateľnosti huculskej kobyly bez sedla a uzdenia za pomoci kruhu v Sihle.

P9228823 –             Vystúpenie na neosedlaných huculských kobylách v Sihle.

P9228833 –          Možno ďalšia nádejná chovateľka huculských koní.

P9228856 –             V armáde bol hucul využívaný ako nosný a záprahový kôň. Ukážka postrojenia tzv. nosným vojenským sedlom.

PA108933 –          Prvá plemenná kobyla po importovanom plemenníkovi rumunského chovu PRISLOP po skúškach výkonnosti zaradená v triede ELITA-NŽ Topoľčianky, š.p.

PA109040 –          Skúšky výkonnosti súkromného žrebca Hroby VIII-9 v NŽ Topoľčianky, š.p.

FOTO: autor: Ing. Kovalčík Emil, PhD. (archív NŽ Topoľčianky, š.p.)


Vytlačiť   E-mail